กำหนดขอบเขต : 2555

   H
   D
   6971
   .8
   ก180
   2555

 

ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.

   D
   S
   .586
   ซ361
   2555

 

รอยแผลบนดวงจันทร์

ผู้แต่ง : ระพีพรรณ สายัณห์ตระกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2555

   H
   V
   9960
   .T52S
   ร245
   2555

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2555

ผู้แต่ง : สำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   น473
   2555

 

   H
   J
   2162
   .55
   ง232
   2555

 

   H
   V
   400
   .55
   พ534
   2554

 

   K
   PT
   380
   อ686
   2555

 

คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

   K
   PT
   206
   .52007
   ม453
   2555

 

หลักกฎหมายละเมิด

ผู้แต่ง : ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.

   K
   PT
   834
   ภ373
   2555

 

โต้สาระวาทีเบื้องต้นฉบับไทยและเทศ

ผู้แต่ง : ปิยนารถ ฟักทองพรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย, 2555.

   P
   N
   .4181
   ป619
   2555

 

Home recovery : ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), [2555].

   PAM
   ฮ932
   2555
   

 

คู่มือซ่อมบ้าน... หลังน้ำลด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), [2555].

   PAM
   ค695
   2555
   

 

การก่อการร้ายกับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี

ผู้แต่ง : คณิต ณ นคร,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.

   K
   PT
   435
   .5
   ค129
   2555

 

ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม : บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ.

ผู้แต่ง : อำพล จินดาวัฒนะ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555.

   R
   A
   541
   .T5
   อ688
   2555

 

แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2555.

   H
   C
   79
   .P6
   ส928
   2555

 

กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว / ^cสุดาศิริ วศวงศ์

ผู้แต่ง : สุดาศิริ วศวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2555.

   K
   PT
   132
   .A44
   ส769
   2555

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.

   D
   S
   .586
   พ344
   2555

 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.

   D
   S
   578.32
   .S57
   ส243
   2555

 

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ผู้แต่ง : วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.

   K
   PT
   253
   .S92
   ว226
   2555