กำหนดขอบเขต : 2554

สร้างสรรค์พรีเซนเตชั่นด้วย PowerPoint 2010 อย่างมือโปรฯ

ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ส786
   2554

 

อ่านสนุก ใช้งานง่าย Excel 2010 step by step

ผู้แต่ง : นันรณา จำลอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554

   H
   F
   5548.4
   .M523
   น431
   2554

 

   H
   F
   5548.4
   .M523
   ว759
   2554

 

ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ธ439
   2554

 

คู่มือ Windows 7 และโปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ค695
   2554

 

สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-Learning และการนำเสนอแบบมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ชาลี กาญจนรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

   Q
   A
   76
   .575
   ช527
   2554

 

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.

   H
   D
   30
   .28
   ส239
   2544

 

เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย

ผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   S
   740
   .4
   พ465
   2554

 

เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   S
   .575
   ข617
   2554

 

เขตแดนเบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-แม่น้ำดานูบ

ผู้แต่ง : มรกต เจวจินดา ไมยเออร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   H
   .566
   ม192
   2554

 

เขตแดนเวียดนาม-จีน-กัมพูชา-ลาว

ผู้แต่ง : พิเชฐ สายพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   S
   556
   .57
   พ654
   2554

 

   D
   S
   560.72
   .H6
   ว583
   2554

 

จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.

   D
   S
   .586
   จ131
   2554

 

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554.

   D
   S
   .586
   พ345
   2554

 

   B
   Q
   .130
   พ379
   2554

 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.

   B
   Q
   .130
   พ3791
   2554