กำหนดขอบเขต : 2553

   H
   Q
   1750
   .55
   ส473
   2553

 

เอกซ์เอ็มแอล

ผู้แต่ง : กานดา สายแก้ว

สถานที่พิมพ์ : ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .H94
   ก432
   2553

 

คู่มือ PowerPoint 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ด211
   2553

 

Computer & Network security : ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ชมศิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.

   T
   K
   5105
   .59
   ธ394
   2553

 

คัมภีร์ Ubuntu Linux Server.

ผู้แต่ง : บัณฑิต จามรภูติ

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : Bandhit Press, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   บ259
   2553

 

พัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver & jQuery

ผู้แต่ง : สิทธิชัย รักษาสุข

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พีเมียร์, 2553.

   T
   K
   5105.8885
   .D74
   ส722
   2553

 

Microsoft Office : รวมสารพัดเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายๆ

ผู้แต่ง : ณาตยา ฉาบนาค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่, 2553.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ณ429
   2553

 

Insight Windows 7

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ว357
   2553

 

เปิดโลก Windows 7 สไตล์หัดเล่นเป็นเร็ว

ผู้แต่ง : สิทธิชัย ประสานวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ส722
   2553

 

การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

   H
   A
   .32
   ก399
   2553

 

กระแสคน กระแสโลก.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานการสื่อสารองค์กร, 2553.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ก234
   2553

 

กระแสคน กระแสโลก.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานการสื่อสารองค์กร, 2553.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ก234
   2553

 

กระแสคน กระแสโลก.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานการสื่อสารองค์กร, 2553.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ก234
   2553

 

กระแสคน กระแสโลก.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานการสื่อสารองค์กร, 2553.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ก234
   2553

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.

   Q
   A
   76
   .27
   ว582
   2553

 

สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.

   L
   B
   1028
   .38
   อ618
   2553

 

คันฉ่องส่องสิทธิมนุษยชนและความสมานฉันท์

ผู้แต่ง : สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2553.

   J
   C
   599
   .T5
   ส113
   2553

 

รวมภาพบันทึกชีวิตของที่สุดนักปฏิวัติสากล

ผู้แต่ง : สายไท

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.

   F
   2
   849.22
   .G85
   ส658
   2553

 

33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553.

   D
   S
   554
   .4
   ส647
   2553

 

รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2553

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2553].