กำหนดขอบเขต : 2551

โครงการศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2551-2555)

ผู้แต่ง : ไพรัช บวรสมพงษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส, 2551.

   H
   V
   400
   .55
   พ946
   2551

 

โครงการวิจัย การสำรวจคนไร้สัญชาติและคนชายขอบในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ, 2551.

   J
   F
   .801
   ค961
   2551

 

รวมบทความทางการประเมินโครงการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   H
   D
   69
   .P75
   ร156
   2551

 

   H
   D
   57
   .7
   ค934
   2551

 

   H
   F
   5415
   .13
   ด883
   2551

 

ล้วงลึก! เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Excel

ผู้แต่ง : เวชยันต์ สังข์จุ้ย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   H
   F
   5548.4
   .M523
   ว986
   2551

 

สิทธิและทางรอดของลูกหนี้

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ปรีชญา, 2551.

   H
   G
   4028
   .D3
   ก131
   2551

 

เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม

ผู้แต่ง : ศรีศักร วัลลิโภดม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

   D
   S
   554
   .4
   ศ255
   2551

 

ง่ายใช่เลยมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ให้เก่ง (ฉบับ WindowsVista & Office 2007)

ผู้แต่ง : อวยพร โกมลวิจิตรกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   อ437
   2551

 

   D
   S
   .586
   ภ671
   2551

 

จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.

   D
   S
   .586
   จ129
   2551

 

80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   D
   S
   .586
   ป817
   2551

 

ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551].

   D
   S
   578.32
   .T43
   อ992
   2551

 

   H
   Q
   1180
   .L28
   ม189
   2551

 

ใช้ยา-ต้องรู้

ผู้แต่ง : เรวดี ธรรมอุปกรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   R
   M
   .300
   ร767
   2551

 

ใช้ยา-ต้องรู้.

ผู้แต่ง : เรวดี ธรรมอุปกรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   R
   M
   .300
   ร767
   2551

 

ความรู้เรื่องยา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   R
   M
   .300
   ค181
   2551

 

ซีแอลยา : ใครได้--ใครเสีย ?

ผู้แต่ง : ไพรัช มิ่งขวัญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2551.

   R
   S
   .250
   พ987
   2551

 

ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   K
   PT
   262
   .A9
   ศ364
   2551