กำหนดขอบเขต : 2550

เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า

ผู้แต่ง : ลาเคละ จะทอ,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษา, 2550.

   J
   F
   .801
   ล261
   2550

 

   J
   F
   .801
   ค139
   2550

 

สื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.

   P
   9
   5.82
   .P6
   อ833
   2550

 

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ม613
   2550

 

เยือนไทยพลัดถิ่นในพม่า

ผู้แต่ง : ฐิรวุฒิ เสนาคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท, [2550].

   J
   F
   .801
   ฐ3721
   2550

 

การจัดการความขัดแย้งในองค์กร

ผู้แต่ง : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   .42
   ช446
   2550

 

รู้ทันความเสี่ยง

ผู้แต่ง : แอพการ์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   .61
   อ954
   2550

 

การบริหารความเสี่ยง

ผู้แต่ง : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   .61
   ช446
   2550

 

ผู้นำที่ทรงพลัง : ผู้นำที่ผลักดันองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : โบยาทซิส, ริชาร์ด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   57
   .7
   บ919
   2550

 

มือใหม่หัดใช้ Flash 8

ผู้แต่ง : อวยพร โกมลวิจิตรกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550

   T
   R
   897
   .7
   อ437
   2550

 

การบริหารห้องสมุดยุคใหม่

ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ วิภาวิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2550.

   Z
   6
   .78
   น224
   2550

 

การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง : คู่มือปฏิบัติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2550.

   H
   V
   .8593
   ก437
   2550

 

   K
   PT
   246
   ก442
   2550

 

   D
   S
   .585
   ร623
   2550

 

สรรเสริญพระบารมี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กระทรวงยุติธรรม, [2550?].

   D
   S
   .586
   ส339
   2550

 

มองบางมุมของวิถีชีวิต "แม่ยิงลาว" ผ่านมุมมองของ "แม่ยิงลาว"

ผู้แต่ง : นางแทนคุณ

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา, 2550.

   H
   Q
   1750
   .4
   น448
   2550

 

   H
   Q
   1750
   .4
   ภ678
   2550