กำหนดขอบเขต : 2549

สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.

   J
   C
   571
   .T5
   ส8981
   2549

 

แม่น้ำยม ป่าสักทอง...วิถีชีวิตของคนสะเอียบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยชุมชน, 2549.

   Q
   H
   541.5
   .S7
   ม877
   2549

 

แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Berkeley , Calif. : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549.

   Q
   H
   545
   .D35
   ม879
   2549

 

ถิ่นพลัดไป...ไทยพลัดถิ่น : บันทึกชีวิตเปลือยเปล่า ไทยพลัดถิ่น

ผู้แต่ง : ฐิรวุฒิ เสนาคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท, [2549].

   J
   F
   .801
   ฐ372
   2549

 

การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน

ผู้แต่ง : จักร ติงศภัทิย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.

   H
   D
   30
   .28
   จ214
   2549

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : อาร์มสตรอง, ไมเคิล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.

   H
   F
   .5549
   อ649
   2549

 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมปรากฎการณ์ใหม่ของสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2549.

   H
   9
   .7
   ก218
   2549

 

รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2549

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2549].

"ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549.

   D
   S
   .586
   พ456
   2549

 

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายตั้งแต่พุทธศักราช 2489 จนถึง 2546

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ , 2549.

   D
   S
   .586
   ป176
   2549

 

ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย

ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

   D
   S
   .586
   บ241
   2549

 

นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง

ผู้แต่ง : ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2549.

   H
   9
   .7
   ป622
   2549

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550-2554

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549].

   H
   C
   .445
   ส356
   2550

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวัสดิการ, 2549.

   K
   PT
   206
   .52006
   ร355
   2549

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

   K
   PT
   262
   ค181
   2549

 

หลักการตลาด

ผู้แต่ง : ปราณี กองทิพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พัฒนาวิชาการ (2535), 2549.

   H
   F
   .5415
   ป445
   2546

 

อาหารลดโคเลสเตอรอล

ผู้แต่ง : ฮาจิเมะ, นาทาจิมะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.

   R
   M
   237
   .75
   ฮ273
   2549

 

เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

   S
   6
   05
   .5
   ก782
   2549