กำหนดขอบเขต : 2545

เอ็น จี โอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2545.

   H
   D
   62
   .6
   อ892
   2545

 

การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545.

   L
   B
   1027
   .23
   ก494
   2545

 

เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2545.

   T
   K
   5015
   .5
   ส876
   2545

 

   T
   3
   .85
   ว126
   2545

 

   Z
   5
   2.5
   .M52
   จ575
   2545

 

คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : ประภาพร ช่างไม้

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : Infopress Developer Book, 2545.

   Q
   A
   76.73
   .J38
   ป342
   2545

 

Designing e-learnign : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

   L
   B
   1028
   .5
   ถ169
   2545

 

บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน : โครงการผลาญชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, 2545.

   T
   D
   613
   .T48
   บ243
   2545

 

นโยบายสาธารณะ

ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

   H
   9
   .7
   ศ683
   2545

 

รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2545

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2545].

   K
   PT13
   ร155
   2545

 

ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ. 130

ผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545.

   D
   S
   .583
   ถ839
   2545

 

   K
   32
   42.
   .A35
   อ236
   2545

 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ผู้แต่ง : บัณฑิต จามรภูติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.

   Q
   A
   .76
   บ259
   2545

 

คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2545.

   Q
   A
   .76
   ค695
   2545

 

1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2545.

   Q
   A
   .76
   พ576
   2545

 

   Q
   A
   76
   .6
   ว385
   2545

 

   Q
   A
   .76
   ก359
   2545

 

เทคนิคการเลือกซื้อ/อัปเกรด PC และ Notebook

ผู้แต่ง : ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.

   Q
   A
   .76
   ป421
   2545