กำหนดขอบเขต : 2544

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2544.

   J
   C
   .571
   ก117
   2544

 

   H
   D
   62
   .6
   ส139
   2544

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้แต่ง : อำนวย แสงสว่าง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน์, 2544.

   H
   F
   .5549
   อ682
   2544

 

ISO 14000 : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับผู้บริหาร

ผู้แต่ง : ปราณี พันธุมสินชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

   T
   S
   155
   .7
   ป446
   2544

 

PowerPoint 2002 visual guide step by step

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2544.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   จ575
   2544

 

   H
   F
   5548.4
   .M523
   ก169
   2544

 

การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by step

ผู้แต่ง : ริโอแดน, รีเบกก้า

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สามย่าน.COM, 2544.

   Q
   A
   76.9
   .C55
   ร491
   2544

 

จัดการกับไฟล์กราฟฟิก มัลติมีเดียและเว็บด้วย ACD See

ผู้แต่ง : อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2544.

   T
   3
   .85
   อ788
   2544

 

คัมภีร์การสร้าง e-commerce application ด้วย Active Server Pages ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ธวัชชัย สุริยะทองธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2544?].

   T
   K
   5105.8885
   .A26
   ธ395
   2544

 

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ส582
   2544

 

สนิมดอกไม้ : ชีวิตจริงในมุมมืดของหญิงไทย

ผู้แต่ง : อรสม สุทธิสาคร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2544.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   อ381
   2544

 

พระนเรศวรกู้แผ่นดิน

ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : บันทึกสยาม, 2544.

   D
   S
   577.22
   .N3
   พ456
   2544

 

พระเจ้าตากสินกู้ชาติ

ผู้แต่ง : ฑิภากร บารเมษฐ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : บันทึกสยาม, 2544.

   D
   S
   578.32
   .T34
   ฑ699
   2544

 

เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.

   D
   S
   .585
   ถ849
   2544

 

นิติวิทยาศาสตร์ 3 เพื่อการสืบสวนสอบสวน : นิติเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทีซีจี พริ้นติ้ง, 2544.

   H
   V
   .8073
   น588
   2544

 

Windows & Office สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : แสงชัย ฤกษ์วรัญญู

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : อินโฟเพรส, [2544].

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ส958
   2544

 

เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 4

ผู้แต่ง : ภัททิรา เหลืองวิลาศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, c2544.

   T
   K
   5105.8885
   .D74
   ภ353
   2544

 

ประทีปแห่งแผ่นดิน

ผู้แต่ง : มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2544.

   D
   S
   .586
   ม175
   2544

 

   D
   S
   .721
   ท622
   2544

 

   H
   V
   .6278
   ส258
   2544