กำหนดขอบเขต : 2542

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถเสวยราชย์

ผู้แต่ง : อนันต์ อมรรตัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฉัตรเฉลิม, 2542.

   D
   S
   .582
   อ168
   2542

 

   D
   S
   .582
   อ1681
   2542

 

   D
   S
   .582
   อ1682
   2542

 

   D
   S
   .582
   อ1683
   2542

 

   D
   S
   .582
   อ1684
   2542

 

ศิวาราตรี : กวีนิพนธ์คำกลอน

ผู้แต่ง : อมรา อยู่มั่น

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542.

   P
   L
   4209
   .ส121
   อ293
   2542

 

หญิงชายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ผู้แต่ง : ธีรนาถ กาญจนอักษร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร, 2542.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ธ626
   2542

 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : มนตรี รูปสุวรรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.

   K
   PT
   206
   .51997
   ม152
   2542

 

รัฐธรรมนูญน่ารู้

ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.

   K
   PT
   206
   .51997
   บ241
   2542

 

ขบถฅนอีสาน

ผู้แต่ง : เพลิง ภูผา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2542.

   D
   S
   .575
   พ922
   2542

 

แนวคิดการสร้างพลังชุมชนในพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง : อุทิศ จิตเงิน

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงาน, 2542.

   B
   1
   .62
   อ824
   2542

 

กลยุทธ์การเพิ่มและรักษาลูกค้า

ผู้แต่ง : เนเวลล์, เฟรดเดอริค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2542.

   H
   F
   5415
   .55
   น796
   2542

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2542

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, [2542].

   K
   PT
   264
   .A57
   ร155
   2542

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2541

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541].

   K
   PT
   264
   .A57
   ร155
   2541

 

อาชีวเวชศาสตร์ ฉบับพิษวิทยา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : โครงการตำรากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542.

   R
   A
   .1211
   อ115
   2542

 

การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2540-2541

ผู้แต่ง : กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542.

   R
   A
   407.5
   .T5
   ส639
   2541

 

สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2542.

   D
   S
   578.32
   .K35
   ส658
   2542

 

วิถีโลก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2542.

   D
   2
   .1
   ว577
   2542

 

ประมวลคำศัพท์ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

   H
   V
   640.4
   .T5
   ป352
   2542