กำหนดขอบเขต : 2541

ยุทธการเปิดฟ้า ปฏิวัติ 2475

ผู้แต่ง : เพลิง ภูผา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฉัตรรพี, 2541.

   D
   S
   .584
   พ922
   2541

 

เกมนันทนาการ

ผู้แต่ง : พิพิธ พุ่มแก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากราฟิก, 2541.

   G
   V
   .1201
   พ711
   2541

 

ผงชูรสการพูด

ผู้แต่ง : ถาวร โชติชื่น

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงค์, 2541.

   P
   N
   4129
   .T5
   ถ331
   2541

 

พูดบรรลุจุดหมายได้ภายใน 30 วินาที

ผู้แต่ง : แฟรงค์, ไมโล โอ,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2541.

   P
   N
   4129
   .T5
   ฟ855
   2541

 

   K
   1401
   ส678
   2541

 

SE-ED's modern English-Thai dictionary (complete & updated)

ผู้แต่ง : Wit Thiengburanathum

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Se-Education Pub., B.E. 2541 [1998].

   P
   L
   4187
   .E5
   W819
   1998

 

รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์.

ผู้แต่ง : ประคอง วิทยาศัย

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : มูลนิธิเกื้อดรุณ, 2541.

   R
   A
   643
   .8
   ป198
   2541

 

แพทย์ไทยต้านภัยเอดส์.

ผู้แต่ง : ประคอง วิทยาศัย

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : มูลนิธิเกื้อดรุณ, 2541.

   R
   A
   643.86
   .T5
   ป198
   2541

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2542.

   H
   C
   79
   .E5
   ส179
   2541

 

คู่มือการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   R
   A
   643
   .8
   ค696
   2551

 

การจัดการประมงโดยชุมชน

ผู้แต่ง : กังวาลย์ จันทรโชติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541.

   S
   H
   .328
   ก379
   2541

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 : พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจาก คำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541

ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2541.

   K
   PT
   494
   ป3432
   2541

 

การเดินทางของนักสู้เพื่อผู้หญิง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : เอดิสันเพรสโปรดักศ์, [2541].

   H
   Q
   .1111
   ก451
   2541

 

เสมอภาคเสรี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2541.

   A
   C
   159
   .T25
   ส919
   2541

 

หลักราชการ

ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.

   J
   Q
   .1746
   ม113
   2541

 

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2541.

   PAM
   ศ857
   2541
   

 

กู้ชาติ

ผู้แต่ง : ดำรงค์ บุญยืน

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : โครงการตำรา กรมอนามัย, 2541.

   PAM
   ด493
   2541