กำหนดขอบเขต : 2540

มนต์รักทะเลใต้

ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2540.

   D
   U
   23
   .5
   ท622
   2540

 

การค้าหญิง : ฤาวิถีสังคมไทย

ผู้แต่ง : ศิริพร สะโครบาเนค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ผู้หญิง, 2540.

   H
   Q
   242.55
   .A5
   ศ463
   2540

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.

   K
   PT
   206
   .51997
   ส692
   2540

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540].

   K
   PT
   206
   .51997
   ร355
   2540

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?].

   H
   C
   .445
   ผ932
   2540

 

ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.

   Q
   K
   85.3
   .T5
   ผ111
   2540

 

แพทย์ไทยต้านภัยเอดส์.

ผู้แต่ง : ประคอง วิทยาศัย

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : มูลนิธิเกื้อดรุณ, 2540.

   R
   A
   643.86
   .T5
   ป198
   2540

 

เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์

ผู้แต่ง : วิชาญ วิทยาศัย

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : มูลนิธิเกื้อดรุณ, 2540.

   R
   C
   606
   .6
   ว547
   2540

 

   K
   PT
   494
   ป3431
   2540

 

ธรรมนูญชีวิต

ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.

   B
   Q
   4570
   .L5
   พ335
   2540

 

ศิลปะการใช้จิตวิทยา

ผู้แต่ง : สุเมธ แสงนิ่มนวล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540.

   B
   F
   .128
   ส843
   2540

 

นอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ, 2540?].

   PAM
   น355
   2540
   

 

อนุทินการเดินทางของความคิด : จาก "รัฐ" สู่ "อารยสังคม" และ "พลเมือง"

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540.

   PAM
   อ238
   2540
   

 

   PAM
   ช647
   2540
   

 

ประชาสังคม : พัฒนาการและนัยยะแห่งอนาคต

ผู้แต่ง : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540.

   PAM
   ธ2851
   2540
   

 

วัฒนธรรมปลา และจุดจบตำนานพรานปลาแม่น้ำมูล

ผู้แต่ง : บูชิตา สังข์แก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2540.

   S
   H
   .173
   บ697
   2540

 

ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.

   H
   M
   .101
   ป237
   2540