กำหนดขอบเขต : 2539

โภชนาการกับการกีฬา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2539.

   T
   X
   361
   .A8
   ภ922
   2539

 

ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ ฉบับปรับปรุง '39

ผู้แต่ง : ครรชิต มาลัยวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2539.

   Q
   A
   .76
   ค153
   2539

 

คำอธิบายความหมายอัลกุรอาน ญูซอฺ อัมมะ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สมาคม, 2539.

   B
   P
   105
   .T5
   ค395
   2539

 

คำอธิบายความหมายอัลกุรอาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สมาคม, 2539.

   B
   P
   105
   .T5
   ค394
   2539

 

รวมกฎหมาย ปี 2539

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2539].

   K
   PT13
   ร155ร
   2539

 

สัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2539.

   B
   Q
   .4165
   ส615
   2539

 

หายนภัยไตตานิก : อาถรรพณ์ ประมาท หรือข้อผิดพลาดทางวิทยากร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : น้องใหม่, 2539.

   G
   5
   30
   .T6
   ธ394
   2539

 

ข้อบังคับชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย พ.ศ. 2539

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [ม.ป.ท ; ม.ป.พ., 2539].

   PAM
   ข289
   2539
   

 

เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับ การปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ธเนศวร์ เจริญเมือง,

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

   PAM
   ธ286
   2539
   

 

ทำงานให้สนุกได้อย่างไร

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2539.

   PAM
   พ831
   2539
   

 

คำอธิบายกฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) : ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539.

   K
   PT
   297
   .4
   ค394
   2539

 

บทบาทของเจ้าพนักงานตำรวจในการสอบสวนคดีอาญา

ผู้แต่ง : เมธา วาดีเจริญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2539.

   H
   V
   .8073
   ม735
   2539

 

อย่างนี้ก็มีในโลก

ผู้แต่ง : วิชาญ กอบวัฒนากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2539].

   FIC
   อ311
   ว547
   2539
   

 

หลักและแนวปฏิบัติงานจดหมายเหตุสำหรับภาครัฐและเอกชน

ผู้แต่ง : สมสรวง พฤติกุล

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2539.

   C
   D
   965
   .T5
   ส286
   2539

 

เทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : ธเนศวร์ เจริญเมือง

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : โครงการ, 2539.

   PAM
   ธ2861
   2539
   

 

หลักการประกันวินาศภัย

ผู้แต่ง : สุธรรม พงศ์สำราญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.

   H
   G
   .9956
   ส783
   2539

 

พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 สำหรับ พ.ศ. 2540 : ปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2539.

   K
   PT
   344
   .A311979
   พ371
   2539

 

การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ

ผู้แต่ง : ดำรงค์ วัฒนา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539.

   J
   Q
   1745
   .A55S4
   ด493
   2539

 

TQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ

ผู้แต่ง : สุวรรณี แสงมหาชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539.

   H
   D
   62
   .15
   ส875
   2539