กำหนดขอบเขต : 2538

สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

   R
   A
   541
   .T5
   ส721
   2538

 

พระราชลัญจกร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538.

   C
   D
   .6223
   พ378
   2538

 

เคล็ดลับการดูแลและการใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ผู้แต่ง : เจฟฟรี่ส์, วอลเตอร์ โวส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.

   T
   K
   7887
   .7
   จ719
   2538

 

ช่วงแห่งชีวิตของ ส. ศิวรักษ์ : แต่ก่อนเกิดจนจบการศึกษาจากเมืองอังกฤษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2538.

   D
   S
   570.5
   .S9
   ช263
   2538

 

รวมกฎหมาย ปี 2538

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2538].

   K
   PT13
   ร155ร
   2538

 

ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ

ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

   B
   Q
   4570
   .S7
   ป467
   2538

 

ชีวิตและการรู้จักตนเอง

ผู้แต่ง : จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

   B
   D
   .435
   จ623
   2538

 

ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.

   J
   Q
   .1745
   ข291
   2538

 

60 ปี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.

   J
   Q
   .1748
   ก2791
   2538

 

   H
   J
   9574
   .55
   จ158
   2538

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.

   K
   PT
   383
   .A311984
   พ371
   2538

 

ทรัพยากรชีวภาพกับสังคมไทย

ผู้แต่ง : เจริญ คัมภีรภาพ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2538.

   Q
   H
   75
   .T5
   จ722
   2538

 

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : กมลชัย รัตนสกาววงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน 2538.

   K
   PT
   264
   .A9
   ก136
   2538

 

   K
   PT
   365
   .A9
   อ334
   2538

 

คำนิยามสถิติสาธารณสุข

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538.

   R
   A
   422
   .9
   ค357
   2538

 

   R
   7
   .24
   ผ411
   2538

 

รากฐาน 100,000 ล้านบาท : นายห้างเทียม โชควัฒนา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Island Publishing, [2538?].

   H
   F
   .5386
   ร399
   2538