กำหนดขอบเขต : 2537

นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2537.

   D
   S
   589
   .N16
   น126
   2537

 

เขื่อน กั้นฟ้า กักลม?

ผู้แต่ง : โกลสมิทธิ์, เอ็ดเวิร์ด,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537.

   T
   C
   .540
   ก945
   2537

 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้แต่ง : อำไพ พรประเสริฐสกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, 2537.

   Q
   A
   .402
   อ696
   2537

 

แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง PC

ผู้แต่ง : กูคิน, แดน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.

   Q
   A
   76
   .5
   ก741
   2537

 

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.

   Q
   A
   76
   .15
   ว327
   2537

 

พจนานุกรมไทย

ผู้แต่ง : มานิต มานิตเจริญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537.

   P
   L
   .4185
   ม456
   2537

 

คู่มือการใช้สารพิษในการเกษตร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2537.

   S
   B
   .951
   ค695
   2537

 

คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด

ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537.

   K
   PT
   834
   ส883
   2537

 

หัวข้อหลักการบริหารทั่วไป

ผู้แต่ง : บุณยรงค์ นิลวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สีไทย, 2537.

   H
   D
   37
   .T5
   บ625
   2537

 

หลงประเด็น

ผู้แต่ง : พิพิธ พุ่มแก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537.

   B
   J
   1588
   .T5
   พ713
   2537

 

บทเรียนชีวิตจาก คำพ่อ คำแม่

ผู้แต่ง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บี มีเดีย, 2537.

   B
   J
   .1289
   พ334
   2537

 

วิพากย์แผนแม่บทป่าไม้ (2)

ผู้แต่ง : พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537.

   S
   D
   .247
   พ631
   2537

 

ความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางสังคมและนิเวศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2537.

   Q
   H
   75
   .T5
   ค181
   2537

 

ระบบการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

ผู้แต่ง : มนตรี จุฬาวัฒนทล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.

   H
   6
   5.5
   .T5
   ม151
   2537

 

นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2537.

   H
   Q
   1750
   .55
   น199
   2537

 

เอดส์และสิทธิเด็ก : ผลกระทบต่อประเทศไทย

ผู้แต่ง : วิทิต มันตาภรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย, 2537.

   H
   Q
   792
   .T5
   ว594
   2537

 

อัตราการลาออกของข้าราชการ/พนักงานในสังกัดองค์การกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2545

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ., 2537.

   J
   Q
   1746
   .Z13P44
   อ539
   2537

 

ทำเนียบองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนที่ทำงานด้านคนพิการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537.

   H
   V
   1559
   .T5
   ท424
   2537