กำหนดขอบเขต : 2536

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2536.

   D
   S
   .584
   พ343
   2536

 

รูปแบบใหม่ของการค้าทาส : การค้าหญิงและเด็กสาวพม่าในประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิผู้หญิง, ค.ศ. 1993 [2536].

   H
   Q
   242
   .55
   ร719
   2536

 

   A
   C
   159
   .S19
   อ231
   2536

 

อริยทรัพย์

ผู้แต่ง : พระดุษฎี เมธังกุโร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อตัมมโย, 2536.

   B
   Q
   .4190
   พ326
   2536

 

   H
   N
   700
   .55
   พ533
   2536

 

ก่อนโลกจะดับ

ผู้แต่ง : บราวน์, เลสเตอร์ อาร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คบไฟ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536.

   T
   D
   .180
   บ214
   2536

 

เลือกตั้งวิกฤต : ปัญหาและทางออก

ผู้แต่ง : สมบัติ จันทรวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2536.

   J
   Q
   1749
   .A79
   ส255
   2536

 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2536].

   K
   32
   43.
   .A35
   อ235
   2536

 

คู่มือการบรรยายเรื่องเอดส์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2536.

   PAM
   อ888
   2536
   

 

ทำเนียบองค์การแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาสังคม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์, 2536.

   H
   V
   .40
   ท424
   2536

 

นัสรูดิน

ผู้แต่ง : วันทิพย์ สินสูงสุด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536.

   FIC
   น439
   ว433
   2536
   

 

แนวทางการลงโทษ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2536.

   J
   Q
   1746
   .Z13P44
   น927
   2536

 

คลอง...สายน้ำที่รอคอยความห่วงใย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536.

   T
   D
   .745
   ค168
   2536

 

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536.

   H
   A
   39
   .T5
   ค695
   2536

 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2536?].

   K
   PT
   337
   .T62
   พ371
   2536

 

   H
   B
   2104
   .55
   ก728
   2536

 

แบบแผนการย้ายถิ่นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง : ประชา ตังควัฒนา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

   H
   B
   2104
   .55
   ป231
   2536