กำหนดขอบเขต : 2535

การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ

ผู้แต่ง : สมยศ นาวีการ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2535.

   H
   D
   30
   .28
   ส273
   2535

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535-2539

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2535?].

   H
   C
   .445
   ผ932
   2535

 

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 : พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2535.

   K
   PT
   297
   ร235
   2535

 

60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2535.

   H
   J
   1360
   .57
   ห111
   2535

 

   PAM
   ป542
   2535
   

 

รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพของคนไทยโดยหลักดินแดน

ผู้แต่ง : พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

   J
   F
   .801
   พ568
   2535

 

นโยบายของรัฐบาลไทยต่อผู้ลี้ภัยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีศูนย์ฯ พนัสนิคม

ผู้แต่ง : ดวงพร ศิลปวุฒิ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

   H
   V
   .640
   ด211
   2535

 

ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน

ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535.

   FIC
   ข281
   ป338
   2535
   

 

แผ่นดินของเรา

ผู้แต่ง : ซูเปรี, แซงแตก,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาพื่อชีวิตและสังคม, 2535.

   FIC
   ผ931
   ซ489
   2535
   

 

บทบาทของพนักงานสอบสวนในของกลางคดีอาญา

ผู้แต่ง : ธรรมชัย แสงเสย์โย,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

   H
   V
   7936
   .E85
   ธ328
   2535