กำหนดขอบเขต : 2534

   B
   Q
   .4435
   พ326
   2534

 

ตำรับยอดเลขา

ผู้แต่ง : พระเผด็จ ทตฺตชีโว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ประดิพัทธ์, 2534.

   H
   F
   5547.5
   .T5
   พ348
   2534

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมคำอธิบาย

ผู้แต่ง : นิวัฒน์ วชิรวราการ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2534.

   J
   Q
   1745
   .A55C57
   น674
   2534

 

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ผู้แต่ง : ชวอร์ต, เดวิด เจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534.

   B
   F
   637
   .S8
   ช287
   2534