กำหนดขอบเขต : 2533

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.

   B
   Q
   .130
   พ335
   2533

 

ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฎิบัติธรรม, 2533.

   B
   Q
   6240
   .C6
   ภ456
   2533

 

ศีลธรรมกับสิทธิมนุษยชนในพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้แต่ง : บุญธรรม พูนทรัพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

   J
   C
   .571
   บ471
   2533

 

อำนาจ

ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.

   FIC
   อ686
   ป338
   2533
   

 

เวลาในขวดแก้ว

ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.

   FIC
   ว918
   ป338
   2533
   

 

การจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ฎีกา ในคดีแพ่ง

ผู้แต่ง : ปวีณา มาศมุททิก,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

   K
   PT
   182
   ป496
   2533

 

การดักฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน

ผู้แต่ง : กิตติมา ประคุณคดี,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

   K
   PT
   416
   ก674
   2533