กำหนดขอบเขต : 2532

วิธีตรวจสอบการทุจริต

ผู้แต่ง : เจริญ เจษฎาวัลย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พอดี, 2532.

   H
   F
   5668
   .25
   จ722
   2532

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 พร้อมคำอธิบาย และคำถาม-คำตอบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2532.

   J
   Q
   1745
   .A55P37
   ร235
   2532

 

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความต้องการในการตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง : งามลมัย คุปตะวาทิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

   H
   B
   2104
   .55
   ง349
   2532

 

แบบแผนการเจ็บป่วยและการตายของประชากรไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

   H
   B
   .1321
   บ891
   2532

 

บทบาทสถานภาพขององค์การสิทธิมนุษยชนในการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผู้แต่ง : ชไมพรรณ สุวัตถี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.

   J
   C
   599
   .T5
   ช185
   2532

 

ระหว่างวัย : บทกวีเพื่อเยาวชน

ผู้แต่ง : กมล การกุศล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.

   FIC
   ร276
   ก131
   2532