กำหนดขอบเขต : 2531

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคม, 2531.

   K
   PT
   154ๅๅๅๅ
   .A9
   ค695
   2531

 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้ย้ายถิ่นชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง : เฉลิมชัย ปัญญาดี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

   H
   B
   2104.55////
   .A3
   ฉ417
   2531

 

ปัจจัยที่กำหนดการยกระดับชีวิตของผู้ย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามสัญญาจ้างระยะสั้น

ผู้แต่ง : สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

   H
   D
   .5855
   ส744
   2531

 

เส้นทางเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนโดยสถาบันรัฐบาลไทย

ผู้แต่ง : เจริญ คัมภีรภาพ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2531.

   J
   C
   571
   .T5
   จ722
   2531