กำหนดขอบเขต : 2530

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530-2534

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530?].

   H
   C
   .445
   ผ932
   2530

 

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ระวีวรรณ เสวตามร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สายใจ, 2530.

   H
   F
   5734
   .5
   ร267
   2530

 

160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง : พนิดา อุยอภัยกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พี. เอส. พี., [2530].

   P
   E
   .1112
   พ199
   2530

 

ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ

ผู้แต่ง : มิลล์, จอห์น สจ๊วต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.

   J
   C
   .585
   ม583
   2530

 

ทำเนียบบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2530.

   H
   Q
   1750
   .55
   ท424
   2530

 

สิทธิมนุษยชนจากนิทานพื้นบ้าน ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง : ทองสุข บุญธรรม

สถานที่พิมพ์ : พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530.

   G
   R
   .312
   ท317
   2530

 

ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการทำสงคราม

ผู้แต่ง : ดำรงค์ วิเชียรสิงห์,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอักษรศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

   U
   2
   .2
   ด493
   2530

 

รายงานการวิจัยผลกระทบของการพัฒนาสังคมต่อชาวเขา

ผู้แต่ง : เบ็ญจา จิรภัทรพิมล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

   D
   S
   .569
   บ795
   2530

 

ความแตกต่างของคุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นเข้าเมืองหลักกรุงเทพมหานครและเมืองอื่น ๆ

ผู้แต่ง : จรูญ เฉลิมทอง,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

   H
   B
   2104
   .55
   จ173
   2530