กำหนดขอบเขต : 2529

รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2529.

   K
   PT
   154
   .A33
   ร155
   2529

 

เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน : การพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2529.

   J
   S
   7153.3
   .A8
   ร832
   2529

 

บนถนนที่ชื่อ ศศช. : 5 ปี โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.), [2529?].

   L
   C
   5257
   .T5
   บ135
   2529

 

   H
   T
   .431
   ค121
   2529