กำหนดขอบเขต : 2528

หลักการบริหาร : คิดและทำอย่างผู้จัดการใหญ่

ผู้แต่ง : ธงชัย สันติวงษ์,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท เอเชียเพรส จำกัด, 2528.

   H
   D
   37
   .T5
   ธ118
   2528

 

ซิมไบโอซิส : การเผยแพร่กฎหมายในชนบทไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟอร์ด : มูลนิธิเอเซีย, [2528?].

   K
   PT68
   ว571
   2528

 

วรรณกรรมสมัยสุโขทัย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2528.

   P
   L
   .4205
   ว242
   2528

 

   K
   PT
   463
   .A25
   ส832
   2528