กำหนดขอบเขต : 2527

กฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย

ผู้แต่ง : พนมวรรณ ยามัสเสถียร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

   K
   PT
   153
   .A9
   พ189
   2527

 

การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง : ภานี แสนเจริญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

   H
   D
   .5855
   ภ445
   2527

 

การตีความรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร

ผู้แต่ง : เทพปกรณ์ เดชา,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

   K
   PT
   262
   .A9
   ท614
   2527