กำหนดขอบเขต : 2526

กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสถานบริการ

ผู้แต่ง : สวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2526.

   K
   PT
   342
   .A9
   ส413
   2526

 

การเลื่อนสถานภาพทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ชุมเกษียร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

   H
   B
   2104
   .55
   จ653
   2526

 

ข้อสันนิษฐานในคดีอาญาอันเป็นโทษแก่จำเลย

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

   K
   54
   69.
   .P7
   จ138
   2526