กำหนดขอบเขต : 2525

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525-2529

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2525?].

   H
   C
   .445
   ผ932
   2525

 

หลักกระบวนการแก้ปัญหา

ผู้แต่ง : วีระพล สุวรรณนันต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อักษรพัฒนา, 2525.

   H
   D
   30
   .29
   ว846
   2525

 

ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัยเน้นกรณีปัญหาและตัวอย่างสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : สวัสดิ์ สุคนธรังษี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525.

   H
   6
   .2
   ส413
   2525

 

คดีพระยอดเมืองขวาง เจ้าเมืองคำมวน : ตอน คดีบางเบียนแห่งทุ่งเชียงคำ

ผู้แต่ง : สุจริต ถาวรสุข

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2525.

   D
   S
   .582
   ส7493
   2525

 

คดีพระยอดเมืองขวางเจ้าเมืองคำมวน : ตอน ปฐมเหตุแห่งคดี

ผู้แต่ง : สุจริต ถาวรสุข

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2525.

   D
   S
   .582
   ส7491
   2525

 

คดีพระยอดเมืองขวางเจ้าเมืองคำมวน : ตอน คำพิพากษาของศาล

ผู้แต่ง : สุจริต ถาวรสุข

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2525.

   D
   S
   .582
   ส7492
   2525

 

กฎหมายปิดปาก

ผู้แต่ง : พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

   K
   PT
   471
   .E88
   พ165
   2525