กำหนดขอบเขต : 2523

สิทธิของเด็กและเยาวชนระหว่างต้องหาคดีอาญาในชั้นสืบสวนและสอบสวน

ผู้แต่ง : วันชัย ศรีนวลนัด,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

   H
   V
   9202.55
   .A5
   ว427
   2523

 

การลงโทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : ชนินันท์ ศรีธีระวิศาล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

   H
   V
   .8551
   ช154
   2523