กำหนดขอบเขต : 2521

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการลงโทษ

ผู้แต่ง : ภราดร ภคพัฒน์,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

   H
   V
   .8545
   ภ191
   2521

 

กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง

ผู้แต่ง : ประภาพรรณ อุดมจรรยา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

   K
   PT
   382
   ป342
   2521