กำหนดขอบเขต : 2516

เหตุผลในกฎหมาย

ผู้แต่ง : วิชา มหาคุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.

   K
   21
   2^b
   ว532
   2516

 

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : กุลพล พลวัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.

   K
   32
   38.
   .A1
   ก728
   2516