กำหนดขอบเขต : มุมอ้างอิง

   B
   Q
   .130
   พ379
   2554

 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.

   B
   Q
   .130
   พ3791
   2554

 

   A
   E
   .71
   ส678
   2545

 

   A
   E
   .71
   ส678
   2550

 

แผนที่ทางหลวงประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สมาคม, 2554.

   G
   2
   376
   .P2
   ผ932
   2554

 

Encyclopedia of human rights.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Deutschland : VDM Verlag Dr. Muller, c2011.

   J
   C
   .571
   E564
   2011

 

Encyclopedia of human rights.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Deutschland : VDM Verlag Dr. Muller, c2011.

   J
   C
   .571
   E564
   2011

 

Dictionary of international human rights law

ผู้แต่ง : Gibson, John S.,

สถานที่พิมพ์ : Lanham, Md. : Scarecrow Press, c1996.

   K
   32
   39.
   .3
   G448
   1996

 

แผนที่ทางหลวงประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สมาคม, 2550.

   G
   2
   376
   .P2
   ผ932
   2550

 

แผนที่ทางหลวงประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สมาคม, 2552.

   G
   2
   376
   .P2
   ผ932
   2552

 

แผนที่โลกปัจจุบัน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543.

   G
   1
   .021
   ผ932
   2543

 

คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2548.

   J
   Z
   .1161
   ค383
   2548

 

ลักษณนาม : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.

   P
   L
   .4162
   ล219
   2544

 

คำศัพท์-คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552.

   J
   Z
   .1161
   ค383
   2552

 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.

   B
   Q
   .130
   พ335
   2533

 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

   B
   Q
   .130
   พ335
   2543

 

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.

   K
   PT26
   พ174
   2544

 

คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง : สฤษดิคุณ กิติยากร,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

   H
   F
   .1001
   ส361
   2548

 

พจนานุกรมคำใหม่.

ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แม็ค, 2550.

   P
   L
   .4185
   ร421
   2550

 

พจนานุกรมศัพท์การเมือง

ผู้แต่ง : เดโช สวนานนท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545.

   J
   A
   64
   .T5
   ด851
   2545