กำหนดขอบเขต : วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับคนไทย

ผู้แต่ง : สมศรี คามากิ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, 2549.

   R
   A
   776
   .9
   ส279
   2549

 

การศึกษาผลกระทบของโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพตามรอยพระยุคลบาท

ผู้แต่ง : อารมย์ สนานภู่

สถานที่พิมพ์ : ราชบุรี: สถาบันราชภัฎจอมบึง, 2546.

   R
   A
   .776
   อ648
   2546

 

   J
   F
   .1081
   ว842
   2552

 

สิทธิในการทำงานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

ผู้แต่ง : อารยา ชินวรโกมล,

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   D
   8700
   .55
   อ653
   2547