สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

เฉินซู่จวี่ แม่ค้าผักผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง : เฉินซู่จวี่

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : อินสปายร์, 2555.

   FIC
   ฉ481
   ฉ481
   2555

 

ร่ายรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.

   K
   KPT2070
   อ366
   2560

 

พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

ผู้แต่ง : จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.

   Q
   H
   541.15.B56
   จ357
   2560

 

อินแปง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

สถานที่พิมพ์ : สกลนคร : ศูนย์อินแปง, 2545.

   S
   4
   94.5.S86
   ส928
   2545

 

สุขภาพของเด็กหรือความร่ำรวยของบริษัท กรณีการประกาศห้ามโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์แก่เด็ก

ผู้แต่ง : เมห์ธา เคย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

   H
   Q
   784.M3
   ม781
   2547

 

แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพ : สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.

   T
   D
   194.68.T5
   น927
   2552

 

รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, 2560.

   K
   KPT683.A9
   ร161
   2560

 

คนดังเมืองคนดี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี : แอทสุราษฎร์ดอทคอม, 2561.

   C
   T
   1548
   ค141
   2561

 

The human rights revolution

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   H9181
   2012

 

I have the right to be a child

ผู้แต่ง : Serres Alain

สถานที่พิมพ์ : Toronto : Groundwood Books/House of Anansi Press, 2016.

   FIC
   I112
   S488
   2016

 

Remedies in international human rights law

ผู้แต่ง : Shelton Dinah

สถานที่พิมพ์ : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015.

   K
   3
   240
   S545
   2015

 

Research methods in human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2017.

   K
   3
   240
   R432
   2017

 

รายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.

   L
   A
   1223
   ส691
   2559

 

แผนฯ 12 ฉบับประชาชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.

   H
   C
   445
   ผ9321
   2560

 

Voices from the ground

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Myanmar: Dawei Development Association, 2014.

   H
   D
   75.8
   V889
   2014

 

2018 ANNI report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2018.

   J
   C
   599.A78
   A615
   2018

 

ปัญหาและทางออกการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 7,000 โรง

ผู้แต่ง : หนูเพียร แสนอินทร์

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : สภาการศึกษาทางเลือก, 2554.

   L
   C
   1035.8.T5
   ห165
   2554

 

Expanding human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017.

   J
   C
   571
   E964
   2017

 

The crime of aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court

ผู้แต่ง : McDougall Carrie

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017.

   K
   Z
   6396
   M137
   2013

 

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.

   Q
   H
   77.T5
   อ324
   2560