สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Plan of action : ^bWorld Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

   e
   -Book
   
   
   

 

หลักการยอกยาการ์ตา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

9

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   6431
   ก831
   2548

 

สิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571.T5
   ส898
   2544

 

Rights beautiful

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   571
   S223
   2008

 

กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.

   K
   KPT2460.A9
   ก113
   2550

 

Dictionary of international human rights law

ผู้แต่ง : Gibson John S.

สถานที่พิมพ์ : Lanham, Md. : Scarecrow Press, c1996.

   K
   3
   239.3
   G448
   1996

 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   N
   C572
   ค124
   2552

 

Environmental protection and human rights

ผู้แต่ง : Anton Donald K.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   3
   585
   A634
   2011

 

Human rights

ผู้แต่ง : Fagan Andrew

สถานที่พิมพ์ : Northampton, MA : Edward Elgar, c2009.

   J
   C
   571
   F151
   2009

 

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [นนทบุรี] : สาขาวิชา, [2551].

   K
   3
   240
   อ8841
   2551

 

Practical guide to the WTO for human rights advocates

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2004.

   H
   F
   1385
   P875
   2004

 

Indonesia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Article 19, the International Centre Against Censorship, 1997.

   J
   F
   1001
   I413
   1997

 

Human rights in Asia annual human rights report 2000

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-Asia), c2001.

   J
   C
   599.A78
   H918
   2000

 

Human rights

ผู้แต่ง : Clapham Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   C588
   2007

 

Provisions of human rights promotion and protection under the constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) and National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   KPT2460.A28
   P969
   2002

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 181

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2005.

   J
   C
   599.M6
   C733
   2005

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 186

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2006.

   J
   C
   599.M6
   C733
   2006

 

Contemporary forms of slavery

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   3
   240.4
   H918
   2006