สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี
SELECT * FROM `index_db` WHERE `kw` LIKE '%ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์�ับสัตว์%'