สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place WHERE media.tag245 LIKE "%สำนั�งานคณะ�รรม�ารสิทธิมนุษยชน�ห่งชาติ%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc