กำหนดขอบเขต : 2551

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   K
   PT
   262ๅๅๅๅ
   ค181
   2551

 

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

   L
   B
   .2369
   ค695
   2551

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   K
   PT
   206ๅๅๅๅ
   .52007
   ร3541
   2551

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551].

   K
   PT
   264ๅๅๅๅ
   .A57
   ร155
   2551

 

ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   B
   Q
   4570
   .L5
   ธ344
   2551

 

ข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2551].

   D
   S
   554
   .5
   ข291
   2551

 

พระอารามหลวง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.

   B
   Q
   6336
   .T5
   พ418
   2551

 

รายงานประจำปี 2551 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.

   J
   Q
   1745
   .A55O4
   ผ749
   2551

 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้แต่ง : กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2552].

   H
   J
   9927
   .T5
   บ254
   2551

 

   J
   Q
   .1748
   ก279
   2551

 

   J
   Q
   1746
   .Z3
   ล761
   2551

 

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   ป483
   2551

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2551

ผู้แต่ง : สำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551.

   J
   Q
   1746
   .Z3S4
   น473
   2551