%

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554.

   J
   C
   580.T5
   ผ931
   2554

 

มิติเรื่องฐานทรัพยากรกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : นิธิ เอียวศรีวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร, 2546.

เวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.

   J
   C
   580.T5C
   ว913
   2559

 

เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.

   J
   C
   580.T5NE
   ว913
   2559

 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักความอิสระและความเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.

ผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.

   J
   C
   580.T5
   บ153
   2559

 

การทุจริตและสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   K
   KPT2460.A31999
   ส723
   2551

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545.

   K
   KPT2460.A31999
   ส723
   2545

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

   K
   KPT2460.A31999
   ส723
   2549

 

"บ้าน" ในความหมายของใคร...?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

   J
   C
   571.2.T5
   ย318
   2549

 

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

   J
   C
   571.2.T5
   ย318
   2548

 

Human guide

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.

   ENT
   ค124
   2555

 

National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   KPT2460.A31999
   N277
   2002

 

Provisions of human rights promotion and protection under the constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) and National human rights commission act B.E. 2542 (1999)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.

   K
   KPT2460.A28
   P969
   2002

 

Report on the follow up activities of National Human Rights Commission of Thailand on the APF-Brookings

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok : NHRC, 2005].

   G
   C
   222.T5
   R425
   2005

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.

   K
   KPT2460.A31
   ก114
   2558

 

กรณีศึกษา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2548.

   Q
   H
   545.D35
   ก153
   2548