สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

The namesake

สถานที่พิมพ์ : Beverly Hills, Calif. : 20th Century Fox Home Entertainment, c2007.

MOV
N174

2007

Nader and Simin a separation

สถานที่พิมพ์ : Culver City, Calif. : Sony Pictures Home Entertainment, 2011.

MOV
N135

2011

การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหม่ของการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ

ผู้แต่ง : เพียร์สัน, อีเลน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2546.

   H
   V
   1448.T5
   พ951
   2546
   

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560].

   J
   C
   580.T5
   ร451
   2560
   

กล่อง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561.

   Z
   6
   65
   ก792
   2561
   

คำพ่อ คำแม่

ผู้แต่ง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, [2552].

   B
   Q
   4570.L6
   พ333
   2552
   

สองมือแห่งศรัทธา

ผู้แต่ง : คาร์สัน, เบนจามิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม, 2558.

   W
   Z
   100
   ค341
   2558
   

บันทึกไว้ด้วยรักแท้

ผู้แต่ง : คาร์สัน, เบนจามิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2558.

   B
   Q
   4570.L6
   บ268
   2558
   

Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา

ผู้แต่ง : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   J
   Q
   1745.A55C6
   ฉ934
   2559
   

จิตร ภูมิศักดิ์ และวิวาทะเรื่องเพศภาวะในสังคมไทย

ผู้แต่ง : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พี เพรส, 2558.

   H
   Q
   1237
   จ448
   2558
   

OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม

ผู้แต่ง : จรัญ มะลูลีม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558.

   B
   P
   161.3
   จ154
   2558
   

พจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : จรัญ มะลูลีม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.

   P
   L
   4187.E5
   พ174
   2553
   

International migration in Thailand 2009

ผู้แต่ง : จรัญ มะลูลีม

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Organization forMigration, 2009.

   H
   D
   6300
   I612
   2009
   

หน้าต่างบานแรก

ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.

FIC
ห155
ก282
2555

การย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับปี 2552

ผู้แต่ง : สไคออติโน, โรซาเลีย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน, 2552.

   H
   D
   6053
   ส129
   2552
   

จากเรียนรู้สู่เรียนคิด

ผู้แต่ง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   L
   A
   1224.T5
   ส786
   2559
   

สันติวิธี

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.

   H
   M
   1281
   ช432
   2559
   

ปริทรรศน์การเมืองไทย เก่งมาจากไหน จึงไม่เอากษัตริย์

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ นาครทรรพ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2558.

   J
   Q
   1745
   ป451
   2558
   

ชาญชรา

ผู้แต่ง : วรเวศม์ สุวรรณระดา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.

   H
   Q
   1064.T5
   ว237
   2559