สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี
SELECT * FROM `index_db` WHERE `index01` LIKE '%มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชา�ร�ละสังคม%'