รีวิวทั้งหมด

10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือเล่มนี้ จัดทำเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือเล่มนี้ จัดทำเนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : วีนัส สีสุข

หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล ประกอบด้วย
1. การสืบค้นข้อมูลของบุคคลแต่ละคน แต่ละครอบครัว เพื่อนำไปสู่การกำหนดสถานะบุคคล......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์

หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติของผู้นำชุมชน คณะกรรมการและผู้สนใจที่จะช่วยกัน “เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก”......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการ UNGP ประกอบด้วย ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดจากการประกอบธุรกิจของไทย.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ปฐมบทแห่งฝนหลวง ความสำเร็จที่เห็นประจักษ์ ฝนหลวงสู่ระดับโลก พัฒนาการรุดหน้า ยุคแห่งความรุ่งโรจน์.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการจัดทำ “โครงการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์ของสังคมไทย ในช่วงปี 2557-2558”.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : กลุ่มมาเจสติค

หนังสือเล่มนี้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค" เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค" กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเด็กในชั้นสอบสวน หรือการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณาศาล.......
10 ก.ค. 60

ผู้แต่ง : กัลปลัดดา ดุตตา

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีแต่การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน 3 ตัวแบบเท่านั้น หากแต่มีการวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์กิจกรรมของขบวนการทางสังคม องค์กรประชาสังคมหลากหลายแบบทั้งในไทยและในบังคลาเทศ.......