รีวิวทั้งหมด

ประชาธิปไตย DIY : ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา.

17 พ.ค. 2562

ประชาธิปไตย DIY : ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา.
ผู้แต่ง : ประวิช รัตนเพียร และคนอื่นๆ
บทคัดย่อ
หนังสือประชาธิปไตย DIY เล่มนี้ ทำให้เกิดความบันดาลใจที่จะร่วมกันถักทอเครือข่ายพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาอย่างบูรณาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม จากสัมพันธภาพเชิงอำนาจหรือโครงสร้างทางดิ่ง เป็นสังคมเครือข่ายคล้ายสมอง ที่เรียนรู้จากกัน ขยายตัวและเพิ่มคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ประชาธิปไตยทางการเมือง 2) ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ 3) ประชาธิปไตยทางจิตใจ (Spiritual Democracy) 4) ประชาธิปไตยทางสังคม เป็นอาริยพัฒนาอย่างแท้จริง 
อ่านเพิ่มเติม


รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

8 พ.ค. 2562

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561
ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ
บทคัดย่อ

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปี 2561 ภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว และยังพบฝุ่นละออง PM2.5 ก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง PM10 และก๊าซเบนซีน เกินมาตรฐาน จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศทั้งหมด 33 จังหวัด (63 สถานี) พบจำนวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสถานการณ์ปัญหามลพิษอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คือ

   - สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

   - สถานการณ์คุณภาพอากาศและการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

   - สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

อ่านเพิ่มเติม


พัฒนาการของการตีความกฎหมายอิสลามเพื่อการนำมาใช้ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวในสามจังหวัดชายแดนใต้

25 เม.ย. 2562

พัฒนาการของการตีความกฎหมายอิสลามเพื่อการนำมาใช้ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวในสามจังหวัดชายแดนใต้
ผู้แต่ง : ฆอชาลี เบ็ญหมัด
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอประเด็นการตีความกฎหมายอิสลามกับบริบทสังคมปัจจุบันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ควบคู่กับกฎหมายไทยเพื่อลดการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของผู้หญิง ภายใต้บริบทโครงการวาวขององค์การอ็อกแฟมที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่ เพื่อให้ผู้หญิงได้รับสิทธิและความยุติธรรมตามที่พึงมีพึงได้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ
   - กฎหมายอิสลามที่เป็นที่พึ่งของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
   - ความเคลื่อนไหวและมุมมองของกลุ่มแกนนำทางความคิดและนักปฏิบัติกับการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่เห็นตรงกันแล้วและยังไม่ตรงกัน
   - ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม


กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

19 เม.ย. 2562

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
ผู้แต่ง : เกษมสันต์ วิลาวรรณ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและทำงาน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ

   – อำนาจนายจ้างในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การจ้างไปจนถึงการเลิกจ้าง

   – การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง ฯลฯ

   – การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง

   – การกำหนดโทษทางวินัยและการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง

   – การลดจำนวนลูกจ้างที่ชอบธรรม

 

อ่านเพิ่มเติม


ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด

18 เม.ย. 2562

ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด
ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของญี่ปุ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดด้านตลาดแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของนโยบายรัฐบาล (นโยบายอาเบะโมนิกส์) แนวคิดและทฤษฎีด้านตลาดแรงงานของญี่ปุ่น บทบาทของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้หญิง ผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว รวมทั้งแรงงานต่างชาติ ในตลาดแรงงานของญี่ปุ่น และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ซึ่งเป็นข้อคิดให้แก่สังคมไทยสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและหาทางรับมือกับปัญหาที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้

อ่านเพิ่มเติม


ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

14 มี.ค. 2562

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวม สังเคราะห์ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ“ประชาธิปไตย” ในช่วงปี 2558 – 2559 โดยผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ

   – ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข

   – ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย

   – ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย        

   – การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ :  การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย

   – ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น

   – ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า

   – ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่

อ่านเพิ่มเติม