รีวิวทั้งหมด

Human rights in Thailand

20 พ.ย. 2561

Human rights in Thailand
ผู้แต่ง : Don F. Selby
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทย ทำให้เกิดหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทย การต่อสู้ทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ระบบอุปถัมภ์ ความอ่อนแอการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน การแสวงหาความยุติธรรม และการกลับมาของรัฐประหารในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม


บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

20 พ.ย. 2561

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
บทคัดย่อ

“สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสถานการณ์ใหม่
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ประเทศทางตะวันตก ได้มีการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว นักวิชาการระบุว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น มีการวางแผนเตรียมการทั้งด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และบริการต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว โดยเตรียมการและปฏิบัติมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างเป็นขั้นตอนและเกิดปัญหาน้อย สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2548 เพียง 20 ปี เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาสั้นมาก ดังนั้น จึงเป็นสภาวการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและเร่งด่วน 

อ่านเพิ่มเติม


The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century, a living document in a changing world

8 พ.ย. 2561

The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century, a living document in a changing world
ผู้แต่ง : Gordon Brown
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวทางและมาตรฐานสำคัญในการส่งเสริมการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองโลก ประกอบด้วย คำอธิบายเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอิทธิพลต่อโลก, การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน, ข้อจำกัด และผลกระทบ, สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน, การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมระดับโลก ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


Business and human rights: from principles to practice

8 พ.ย. 2561

Business and human rights: from principles to practice
ผู้แต่ง : Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan
บทคัดย่อ

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: จากหลักการสู่การปฏิบัติ หนังสือที่ครอบคลุมและรวมสหวิทยาการที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ยังเป็นข้อถกเถียงกัน และความท้าทายทางธุรกิจและกฎหมายที่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต้องปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลธุรกิจและข้อถกเถียงด้านสิทธิมนุษยชน ความท้าทายที่ บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเผชิญกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และความท้าทายในอนาคตสำหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติจริงเพื่อทำความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


Human rights in the world community : issues and action

7 พ.ย. 2561

Human rights in the world community : issues and action
ผู้แต่ง : Burns H. Weston and Anna Grear
บทคัดย่อ

หนังสือ “Human Rights in the World Community: Issues and Action” ได้กล่าวถึง การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย การเมืองและการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และปรัชญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ความต้องการพื้นฐานในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิชุมชน ปัญหาข้อขัดแย้ง/ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านการนำมาใช้งานและกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนั้น ยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก ในด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งการก่อการร้าย ภัยคุกคาม ความยากจน เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของภาครัฐ/ภาคเอกชน ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


Human rights education in Asia-Pacific. volume eight

7 พ.ย. 2561

Human rights education in Asia-Pacific. volume eight
ผู้แต่ง : Hurights Osaka
บทคัดย่อ

หนังสือ เรื่อง Human Rights Education in Asia-Pacific เล่มที่ 8 นี้ ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนศึกษาในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  1) การศึกษาทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน การใช้ภาพยนตร์ ละคร และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านเทศกาลภาพยนตร์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมในสังคม พร้อมตัวอย่างงานจากประเทศอินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 2) สิทธิมนุษยชนศึกษา ในแง่ของหลักสูตรและวิธีการสอน/การเรียนรู้ จากประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมสำหรับนักข่าว และนักศึกษาวารสารศาสตร์จากประเทศมองโกเลียและอินเดีย และ 3) การสำรวจและการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษาเกี่ยวกับการข่มขู่ในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหารวมทั้งวิธีการสอนและการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


Human rights education: theory, research, praxis.

7 พ.ย. 2561

Human rights education: theory, research, praxis.
ผู้แต่ง : Monisha Bajaj
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวมบทความด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา จากนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติ และระเบียบวิธีทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเสนอกรณีศึกษา แนวคิดและรูปแบบสิทธิมนุษยชนศึกษา จากประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมที่มีความหลากหลาย ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights Institutions.

7 พ.ย. 2561

A Commentary on the Paris Principles on National Human Rights Institutions.
ผู้แต่ง : Gauthier De Beco, Rachel Murray
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง พัฒนาการของหลักการปารีสที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions - NHRIs) นำไปใช้เป็นหลัก และได้รับการรับรองทั้งจากสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่มีการนำไปใช้จนกลายเป็นมาตรฐานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหนังสือเล่มนี้มีการวิเคราะห์หลักการปารีสอย่างละเอียด ทั้งในด้านคู่มือในการปฏิบัติงานตามหลักการปารีส การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผลกระทบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนที่สนใจ ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

29 ต.ค. 2561

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
ผู้แต่ง : เกศริน เตียวสกุล, บรรณาธิการบริหาร ; กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, บรรณาธิการ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานะบุคคล เป็นพื้นฐานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ทั้งในระดับประกอบการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้สัญชาติ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

.

อ่านเพิ่มเติม


องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน

29 ต.ค. 2561

องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน : รัฐ อำนาจอธิปไตยและหลักนิติรัฐ องค์กรอิสระในต่างประเทศและในประเทศไทย การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ องค์กรอิสระ.

.

อ่านเพิ่มเติม


รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

29 ต.ค. 2561

รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
รายงานศึกษาวิจัยนี้ กล่าวถึงที่มาและหลักการ HRDD ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รายละเอียดกระบวนการ HRDD การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการเข้ากับระบบ ประเมินความเสี่ยงของบริษัท การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

.

อ่านเพิ่มเติม


รายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

29 ต.ค. 2561

รายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน
บทคัดย่อ

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ได้แบ่งประเด็นหลักๆ ได้แก่ การศึกษาภาพรวมของการลงทุนโดยตรงของไทยทั่วโลกและในภูมิภาคอาเซียน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศในภูมิภาค CLMV สถานการณ์ตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ถึงเดือนกันยายน 2560) กรณีศึกษา 12 กรณี (ในแต่ละกรณีจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุน หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม).

.

อ่านเพิ่มเติม


สมเด็จพระราชินีนาถกับงานสิทธิมนุษยชน

29 ต.ค. 2561

สมเด็จพระราชินีนาถกับงานสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

บทนำ -- สิทธินานาประชาราษฎร์ -- ฟื้นฟูธรรมชาติสร้างป่าใหญ่ -- เศรษฐกิจผลผลิตจนก้าวไกล -- เรียนรู้ศึกษาไว้ได้วิชา -- พระราชินูปถัมภ์น้อมนำสุข -- ศิลปะไทยล้ำยุคไปทุกหล้า -- ทรงให้สิทธิสู่ปวงประชา -- ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน.

.

อ่านเพิ่มเติม


สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

29 ต.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561คำกล่าวเปิดงาน โดย อังคณา นีละไพจิตร 
-- ปาฐกถา บทบาทผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน/ วิทิต มันตาภรณ์ 
-- ปาฐกถา 20 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน/ Katia Chirizzi 
-- พิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้างขวัญ และกำลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย 
-- อภิปรายเรื่อง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมความเสี่ยงภัยคุกคามและข้อเสนอเพื่อการคุ้มครอง/ นัยนา สุภาพึ่ง 
-- บทสรุปและข้อเสนอแนะ

.

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน: แนวทางประชาสังคม

10 เม.ย. 2561

การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน: แนวทางประชาสังคม
ผู้แต่ง : กัลปลัดดา ดุตตา
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีแต่การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน 3 ตัวแบบเท่านั้น หากแต่มีการวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์กิจกรรมของขบวนการทางสังคม องค์กรประชาสังคมหลากหลายแบบทั้งในไทยและในบังคลาเทศ ว่ามีลักษณะของการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนหรือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนกัน อย่างไรบ้างในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ไม่แต่ สำหรับนักศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เท่านั้น หากยังมีอานิสงค์แก่นักรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์ด้วย อีกทั้งแก่นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน และผู้ที่กำลังพยายามเกื้อหนุนให้เกิดมีพลเมืองที่เข้มแข็งในระบอบ ประชาธิปไตยด้วย
 
อ่านเพิ่มเติม


หนังสือรับรองการเกิด

10 เม.ย. 2561

หนังสือรับรองการเกิด
ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 หนังสือรับรองการเกิด การกำหนดวันเวลา สำหรับผู้ยื่นคำร้อง ผู้รับคำร้อง และผู้พิจารณาคำร้อง สถานที่ยื่นคำร้อง หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการรับคำร้องและพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้น และหนังสือรับรองการเกิด ฯลฯ
 
อ่านเพิ่มเติม


สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน: เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

10 เม.ย. 2561

สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน: เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการ UNGP ประกอบด้วย ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดจากการประกอบธุรกิจของไทย หน้าที่ของรัฐ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแนวโน้มของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อ่านเพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียนไม่มีเลข 13 หลัก : โดยใช้มาตรา 38 วรรค		สอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

10 เม.ย. 2561

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียนไม่มีเลข 13 หลัก : โดยใช้มาตรา 38 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติของผู้นำชุมชน คณะกรรมการและผู้สนใจที่จะช่วยกัน “เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก” ในเรื่องจะได้ช่วยกันพัฒนาสถานะของผู้ที่สำรวจได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐและสิทธิที่พึงมีพึงได้ ที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่พร้อมสมบูรณ์มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล

10 เม.ย. 2561

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล
ผู้แต่ง : วีนัส สีสุข
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล ประกอบด้วย 
1. การสืบค้นข้อมูลของบุคคลแต่ละคน แต่ละครอบครัว เพื่อนำไปสู่การกำหนดสถานะบุคคล
2. หลักการของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร เพื่อการวิเคราะห์การได้สัญชาติไทยของเด็กที่เกิดใหม่ จะแจ้งการเกิด ให้มีชื่อ รายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร หรือบุคคลที่มีตัวตนอาศัยอยู่ในชุมชน แต่ยังไม่ได้รับการกำหนดสถานะบุคคล ควรจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง
3. การเพิ่มชื่อ รายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อให้มีเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) หรือมีเลข 13 หลักแล้ว แต่ยังไม่มีสัญชาติไทย ทั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย ในลักษณะต่างๆ หรือเป็นคนเกิด จากนอกประเทศแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ยังไม่มีเลข 13 หลัก หรือ ไม่มีข้อมูลใดๆ ที่จะบอกได้ว่า ตัวเองเป็นใครเกิดที่ไหน เกิดเมื่อใด ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิด
4. การทำหน้าที่รับรองบุคคลในฐานะพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีหลักการ กระบวนการและข้อควรระวังในการรับรองอย่างไรบ้าง
5. การติดตามผล หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว และกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ สำหรับท่านที่ได้ข้อมูลต่างๆ
 
อ่านเพิ่มเติม