รีวิวทั้งหมด

ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 ม.ค. 2562

ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

  หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมชายแดนจังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง องค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC : Organization of Islamic Cooperation) ในการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงและชาย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางศาสนาที่จะพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้หญิงมลายูมุสลิมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

อ่านเพิ่มเติม


ก้าวพ้นและแปลงเปลี่ยน :  บทนำสำหรับการทำงานความขัดแย้ง

27 ธ.ค. 2561

ก้าวพ้นและแปลงเปลี่ยน : บทนำสำหรับการทำงานความขัดแย้ง
ผู้แต่ง : โจฮัน กัลตุง
บทคัดย่อ

"โจฮัน กัลตุง" ผู้เขียนเป็นคนกลาง ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วม ในชุดความขัดแย้งต่าง ๆ ทั่วโลก มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่ความขัดแย้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะนำเสนอที่ได้จากการอบรมนั้นในลักษณะที่เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยกรณีตัวอย่าง 40 กรณี เช่น ความขัดแย้งย่อยภายในและระหว่างบุคคล ความขัดแย้งกลางภายในสังคม ความขัดแย้งใหญ่ในหมู่รัฐและประชาชาติ และความขัดแย้งมหึมาระว่างภูมิภาคและอารยธรรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกระจ่างชัด พร้อมทั้งก้าวพ้นและเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


ชีวิตไร้ขีดจำกัด

27 ธ.ค. 2561

ชีวิตไร้ขีดจำกัด
ผู้แต่ง : นิก วูยิชิช
บทคัดย่อ

  "ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป หากเอาชนะความท้าทายได้ คุณจะแกร่งขึ้น" นี่คือ แรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิต จากผู้ชายไม่ธรรมดา "นิก วิยิชิช" หนุ่มพิการไร้แขนขาแต่กำเนิดผู้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านร่างกาย จนมี "ชีวิตดีเกินคาด" แม้เจ็บปวดและอับอาย แต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นิกพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมหวังตลอดมา เขามีเป้าหมายชัดเจนที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกมีพลังสู้ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม


องค์การและการจัดการ

20 ธ.ค. 2561

องค์การและการจัดการ
ผู้แต่ง : สมคิด บางโม
บทคัดย่อ

“องค์การและการจัดการ” (พิมพ์ครั้งที่ 7) เล่มนี้ ผู้เขียนได้ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการหรือการบริหารเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน
ยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่ และซับซ้อนมากขึ้นเท่าใดความรู้ในเรื่องการจัดการก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมความรู้เรื่อง การจัดการระหว่างประเทศ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้หนังสือมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม


การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ

20 ธ.ค. 2561

การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ
ผู้แต่ง : วรวรรธน์ ศรียาภัย
บทคัดย่อ

หนังสือ "การเขียนเพื่อพัฒนางานองค์การ" (พิมพ์ครั้งที่ 4) เล่มนี้ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร เพราะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ และรายงานการประชุม โดยเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างที่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เฉพาะหนังสือภายนอกและรายงานการประชุม ได้มีการอธิบายหลักการเขียนและตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เสนอหลักการเขียนและตัวอย่างจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการ และคำกล่าวในพิธี

อ่านเพิ่มเติม


คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

20 ธ.ค. 2561

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
บทคัดย่อ

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 12) เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นปัญหาที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติมคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นปัจจุบัน ประมวลความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดที่มีการอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ และได้เพิ่มเติมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่เป็นปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐที่จะใช้เป็นคู่มือในการทำงานเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการปกครองตามกฎหมายและในการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม


ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ  พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560

20 ธ.ค. 2561

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชน และผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จากการสำรวจเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม