รีวิวทั้งหมด

การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง

14 มิ.ย. 2562

การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง
ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ
บทคัดย่อ

หนังสือ การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง เล่มนี้ เป็นโครงการพัฒนากลไกและแนวทาง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ มุ่งเน้นศึกษาภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มแม่วัยรุ่น ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคล ผู้หญิงบริการ และนักบวชหญิง เพื่อสะท้อนให้เห็นช่องว่างที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะของผู้หญิงเฉพาะทั้ง 5 กลุ่มนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดหลักในการศึกษา คือ ความเป็นธรรมทางเพศ (Gender Justice) ความเสมอภาคทางเพศ(Gender Equality) และแนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of health : SDH)  

อ่านเพิ่มเติม


ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน

5 มิ.ย. 2562

ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน
ผู้แต่ง : อาริยา เศวตามร์
บทคัดย่อ

หนังสือ ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน เล่มนี้ เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความหมายเกี่ยวกับชุมชนในกระบวนการผ้าป่าข้าว ภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดพะเยา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของความเข้มแข็งของสังคมชนบท ผ่านกระบวนการผ้าป่าข้าว ด้วยความหวังว่า ข้อค้นพบดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ สังคมชนบทตามความเป็นจริงมากขึ้น พร้อมกับมีส่วนผลักดันให้สังคมชนบทได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างแท้จริง ตลอดจนช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านชุมชน ได้เห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับศักยภาพชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้น ท่านสามารถอ่านตัวเล่มเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม


การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต

29 พ.ค. 2562

การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต
ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 มีการเพิ่มเนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอนจากเนื้อหา 18 บท ดังนี้

   ตอนที่ 1  เป็นการให้ความหมายและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แนวความคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาบทเรียนการปกครองท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

   ตอนที่ 2  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจรัฐและภารกิจท้องถิ่น การบริหารราชการไทย และความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

   ตอนที่ 3  นำเสนอการปกครองท้องถิ่นไทย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ในแง่โครงสร้าง องค์ประกอบ สมาชิก และผู้บริหารรายได้ ภารกิจ หน้าที่ การกำกับดูแล และบทเสนอมิติใหม่

 

อ่านเพิ่มเติม


รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

8 พ.ค. 2562

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561
ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ
บทคัดย่อ

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปี 2561 ภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว และยังพบฝุ่นละออง PM2.5 ก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง PM10 และก๊าซเบนซีน เกินมาตรฐาน จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศทั้งหมด 33 จังหวัด (63 สถานี) พบจำนวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสถานการณ์ปัญหามลพิษอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คือ

   - สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

   - สถานการณ์คุณภาพอากาศและการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

   - สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

อ่านเพิ่มเติม


ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

14 มี.ค. 2562

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวม สังเคราะห์ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ“ประชาธิปไตย” ในช่วงปี 2558 – 2559 โดยผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ

   – ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข

   – ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย

   – ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย        

   – การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ :  การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย

   – ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น

   – ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า

   – ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่

อ่านเพิ่มเติม