รีวิวทั้งหมด

การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน: แนวทางประชาสังคม

10 เม.ย. 2561

การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน: แนวทางประชาสังคม
ผู้แต่ง : กัลปลัดดา ดุตตา
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีแต่การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน 3 ตัวแบบเท่านั้น หากแต่มีการวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์กิจกรรมของขบวนการทางสังคม องค์กรประชาสังคมหลากหลายแบบทั้งในไทยและในบังคลาเทศ ว่ามีลักษณะของการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนหรือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนกัน อย่างไรบ้างในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ไม่แต่ สำหรับนักศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เท่านั้น หากยังมีอานิสงค์แก่นักรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์ด้วย อีกทั้งแก่นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน และผู้ที่กำลังพยายามเกื้อหนุนให้เกิดมีพลเมืองที่เข้มแข็งในระบอบ ประชาธิปไตยด้วย
 
อ่านเพิ่มเติม


สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค

10 เม.ย. 2561

สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค
ผู้แต่ง : กลุ่มมาเจสติค
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"  เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค" กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเด็กในชั้นสอบสวน หรือการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณาศาล การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน : ความเป็นมาและทิศทางที่จะเป็นไป การเพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา กลุ่มมาเจสติค และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สิทธิของบิดามารดาและบุตร การรับเป็นเด็กบุตรธรรม ประเทศไทยกับการรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชน ฯลฯ
 
อ่านเพิ่มเติม


ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย

10 เม.ย. 2561

ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
ผู้แต่ง : คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการจัดทำ “โครงการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์ของสังคมไทย ในช่วงปี 2557-2558” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้ เหตุการณ์และการจัดการต่อความขัดแย้งของไทยในอดีต การจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองของต่างประเทศ ข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสำหรับประเทศไทยโดยภาควิชาการ ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง ผลการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องความขัดแย้งและกี่สร้างความปรองดอง ผลการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม


6 ทศวรรษพระมหากรุณาฯ จากฟากฟ้าสู่แดนดิน

10 เม.ย. 2561

6 ทศวรรษพระมหากรุณาฯ จากฟากฟ้าสู่แดนดิน
ผู้แต่ง : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ปฐมบทแห่งฝนหลวง ความสำเร็จที่เห็นประจักษ์ ฝนหลวงสู่ระดับโลก พัฒนาการรุดหน้า ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ ที่สุดแห่งความสำเร็จ เขี้ยวเล็บของ ฝนหลวง ก้าวต่อไป: ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ ฝนหลวง
อ่านเพิ่มเติม


หนังสือรับรองการเกิด

10 เม.ย. 2561

หนังสือรับรองการเกิด
ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 หนังสือรับรองการเกิด การกำหนดวันเวลา สำหรับผู้ยื่นคำร้อง ผู้รับคำร้อง และผู้พิจารณาคำร้อง สถานที่ยื่นคำร้อง หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการรับคำร้องและพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้น และหนังสือรับรองการเกิด ฯลฯ
 
อ่านเพิ่มเติม


สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน: เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

10 เม.ย. 2561

สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน: เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการ UNGP ประกอบด้วย ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มักเกิดจากการประกอบธุรกิจของไทย หน้าที่ของรัฐ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแนวโน้มของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อ่านเพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียนไม่มีเลข 13 หลัก : โดยใช้มาตรา 38 วรรค		สอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

10 เม.ย. 2561

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียนไม่มีเลข 13 หลัก : โดยใช้มาตรา 38 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง : มานะ งามเนตร์
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติของผู้นำชุมชน คณะกรรมการและผู้สนใจที่จะช่วยกัน “เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก” ในเรื่องจะได้ช่วยกันพัฒนาสถานะของผู้ที่สำรวจได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐและสิทธิที่พึงมีพึงได้ ที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่พร้อมสมบูรณ์มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล

10 เม.ย. 2561

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล
ผู้แต่ง : วีนัส สีสุข
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ แนะนำแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล ประกอบด้วย 
1. การสืบค้นข้อมูลของบุคคลแต่ละคน แต่ละครอบครัว เพื่อนำไปสู่การกำหนดสถานะบุคคล
2. หลักการของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร เพื่อการวิเคราะห์การได้สัญชาติไทยของเด็กที่เกิดใหม่ จะแจ้งการเกิด ให้มีชื่อ รายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร หรือบุคคลที่มีตัวตนอาศัยอยู่ในชุมชน แต่ยังไม่ได้รับการกำหนดสถานะบุคคล ควรจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง
3. การเพิ่มชื่อ รายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อให้มีเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) หรือมีเลข 13 หลักแล้ว แต่ยังไม่มีสัญชาติไทย ทั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย ในลักษณะต่างๆ หรือเป็นคนเกิด จากนอกประเทศแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ยังไม่มีเลข 13 หลัก หรือ ไม่มีข้อมูลใดๆ ที่จะบอกได้ว่า ตัวเองเป็นใครเกิดที่ไหน เกิดเมื่อใด ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิด
4. การทำหน้าที่รับรองบุคคลในฐานะพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีหลักการ กระบวนการและข้อควรระวังในการรับรองอย่างไรบ้าง
5. การติดตามผล หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว และกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ สำหรับท่านที่ได้ข้อมูลต่างๆ
 
อ่านเพิ่มเติม


70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย

10 เม.ย. 2561

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จัดทำเนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเกี่ยวกับการครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับรัฐสภา – พิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ – พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย – พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ – รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา – พระราชดำรัสในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา         -กฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย -- (ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) – ร่างพระราชบัญญัติที่ทรงใช้พระราชอำนาจยับยั้ง – พระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภา ฯลฯ
 
อ่านเพิ่มเติม


7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

5 ต.ค. 2560

7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ จัดทำเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ได้รวบรวมเนื้อหา ประกอบด้วย พระราชประวัติ -- พระราชินีคู่พระบารมีแห่งสยาม -- ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -- พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับรัฐสภา -- พระราชกรณียกิจด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ -- พระราชกรณียกิจการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย -- เพราะพระอัจฉริยะยิ่งใหญ่ ประชาชนไทยจึงเปี่ยมสุข -- สดุดีเฉลิมพระเกียรติ – สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
อ่านเพิ่มเติม