รีวิวทั้งหมด

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

14 มี.ค. 2562

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวม สังเคราะห์ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ“ประชาธิปไตย” ในช่วงปี 2558 – 2559 โดยผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ

   – ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข

   – ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย

   – ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย        

   – การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ :  การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย

   – ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น

   – ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า

   – ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่

อ่านเพิ่มเติม


โฟกัสรัฐธรรมนูญ

7 มี.ค. 2562

โฟกัสรัฐธรรมนูญ
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ

สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวมความรู้ ความเห็นและบทวิเคราะห์/สังเคราะห์ของนักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อาทิ

   – รัฐธรรมนูญใหม่ อย่างไรจึงจะเป็นของประชาชน

   – ระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

   – หน้าที่ของรัฐ : หลักประกันที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

   – พัฒนาการของแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

   – องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อ่านเพิ่มเติม


ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

7 มี.ค. 2562

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่
ผู้แต่ง : ปัญญา อุดชาชน
บทคัดย่อ

หนังสือ “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่” เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ

   – ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

   – รูปแบบขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ

   – กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

   – วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

   – วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย

   – ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม


องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก

13 ก.พ. 2562

องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก
ผู้แต่ง : ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนาคุณภาพภายใน ทั้งในเรื่องจิตใจและปัญญา ก้าวพ้นขอบเขตของศาสตร์ต่าง ๆ ที่ตายตัวเสมือนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในสายอาชีพและวงการต่าง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มีความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นภาพสะท้อนของความไว้วางใจธรรมชาติที่มีความบริบูรณ์ยิ่งของจิตวิญญาณมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม


สรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

6 ก.พ. 2562

สรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ผู้แต่ง : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2557- 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่น่าสนใจ คือ
ส่วนที่ 1 ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
   - รัฐธรรมนูญ 
   - นโยบายของรัฐบาล
   - กลไกสิทธิมนุษยชน 
   - ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
   - พันธกรณีระหว่าง
   - พัฒนาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 2 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
   - สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   - สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
   - สร้างการรับรู้สิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมือง
อ่านเพิ่มเติม


รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

31 ม.ค. 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า
ผู้แต่ง : สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยเรื่องสิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียนกรณีศึกษานโยบายรัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า มุ่งเน้นศึกษาสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน เนื่องจากปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาระดับภูมิภาค ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตระหนัก และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความมั่นคง โดยผลักดันการดำเนินเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม


ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 ม.ค. 2562

ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทคัดย่อ

  หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมชายแดนจังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง องค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC : Organization of Islamic Cooperation) ในการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงและชาย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางศาสนาที่จะพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้หญิงมลายูมุสลิมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

อ่านเพิ่มเติม


ชีวิตไร้ขีดจำกัด

20 ก.พ. 2562

ชีวิตไร้ขีดจำกัด
ผู้แต่ง : นิก วูยิชิช
บทคัดย่อ

  "ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป หากเอาชนะความท้าทายได้ คุณจะแกร่งขึ้น" นี่คือ แรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิต จากผู้ชายไม่ธรรมดา "นิก วิยิชิช" หนุ่มพิการไร้แขนขาแต่กำเนิดผู้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านร่างกาย จนมี "ชีวิตดีเกินคาด" แม้เจ็บปวดและอับอาย แต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นิกพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมหวังตลอดมา เขามีเป้าหมายชัดเจนที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกมีพลังสู้ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม