รีวิวทั้งหมด

รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

18 ก.ย. 2562

รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562
ผู้แต่ง : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
บทคัดย่อ

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาได้จัดพิมพ์หนังสือ “รวมคำบรรยายภาคหนึ่ง สมัยที่ 72” ขึ้น ทั้งหมด 16 เล่ม โดยมีรวบรวมการบรรยาย ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ เพิ่มเติม มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และความรู้ด้านกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ : หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อบำบัดโรค

5 ก.ย. 2562

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ : หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อบำบัดโรค
ผู้แต่ง : มาร์ติน วูดเบิร์ก
บทคัดย่อ

องค์การเภสัชกรรมได้เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ของการสาธารณสุขไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บุคลากร ทางการแพทย์ ผู้ควบคุม และผู้ป่วยทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการนำกัญชาไปใช้ในการบำบัดรักษาโรค ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่มีคุณภาพและมียากัญชาพร้อมใช้งานช่วยให้มีการศึกษาทางคลินิกและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาประกอบด้วย ยาคืออะไรและกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างไร ต้นกัญชา สารเคมีและองค์ประกอบ ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ คุณภาพและมาตรฐาน รูปแบบยาเตรียมและการให้ยา การสั่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ ของผู้ป่วย และมุมมอง ทางกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม


การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง

14 มิ.ย. 2562

การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง
ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ
บทคัดย่อ

หนังสือ การสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ : แม่วัยรุ่น หญิงพิการหญิงมีปัญหาสถานะบุคคล หญิงบริการ และนักบวชหญิง เล่มนี้ เป็นโครงการพัฒนากลไกและแนวทาง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ มุ่งเน้นศึกษาภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มแม่วัยรุ่น ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคล ผู้หญิงบริการ และนักบวชหญิง เพื่อสะท้อนให้เห็นช่องว่างที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะของผู้หญิงเฉพาะทั้ง 5 กลุ่มนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดหลักในการศึกษา คือ ความเป็นธรรมทางเพศ (Gender Justice) ความเสมอภาคทางเพศ(Gender Equality) และแนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of health : SDH)  

อ่านเพิ่มเติม