รีวิวทั้งหมด

5 ต.ค. 2560

ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือเล่มนี้ จัดทำเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559ประวัติ

-- พระราชินีคู่พระบารมีแห่งสยาม -- ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย -- พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับรัฐสภา -- พระราชกรณียกิจด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ -- พระราชกรณียกิจการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย -- เพราะพระอัจฉริยะยิ่งใหญ่ ประชาชนไทยจึงเปี่ยมสุข -- สดุดีเฉลิมพระเกียรติ – สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

Read more