สิทธิการยืม

สิ่งพิมพ์

ประเภทผู้ใช้บริการ
บุลคลากรในสังกัด
บุคคลภายนอก
จำนวน (รายการ)
10
3
ระยะเวลา (วัน)
30
15

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทผู้ใช้บริการ
บุลคลากรในสังกัด
บุคคลภายนอก
จำนวน (รายการ)
5
0
ระยะเวลา (วัน)
15
0

วารสาร / นิตยสารฉบับย้อนหลัง

ประเภทผู้ใช้บริการ