เครือข่าย

สถาบันการศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (MOU)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยพายัพ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมาย และการเมืองการปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง
 
สำนักงานศาลยุติธรรม
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานอัยการสูงสุด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ศาลล้มละลายกลาง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย