เครือข่าย

สถาบันการศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (MOU)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
Library NHRC มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมาย และการเมืองการปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 
สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลาง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย