Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT511.A9 ก675 2560  
  Barcode: 31100100023432
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT511.A9 ก675 2560

ISBN

9786162696176 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

หลักกฎหมายบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Cover title: หลักกฎหมาย: บุคคล

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Principle of law persons

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 8.

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

รูปเล่ม

271 หน้า ; 21 ซม.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 8 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ หมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ, ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ หมวด 2 นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกมากมาย

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา