Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3138.A9 ช485 2560 c.1 
  Barcode: 30100100098882
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3138.A9 ช485 2560 c.2 
  Barcode: 30100100103401
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

KPT3138.A9 ช485 2560

ISBN

9786162696275 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา/ ชาญชัย แสวงศักดิ์

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.

รูปเล่ม

503 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
-- กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
-- กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
-- กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
-- กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
-- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เกี่ยวกับการศึกษา
-- การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา
-- ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
-- ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
-- แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    171017s2560||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162696275 (pbk.)
050  4 ^aKPT3138.A9^bช485 2560
100 0  ^aชาญชัย แสวงศักดิ์
245 10 ^aกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา/^cชาญชัย แสวงศักดิ์
260    ^aกรุงเทพฯ :^bวิญญูชน,^c2560.
300    ^a503 หน้า ;^c26 ซม.
505 0  ^aการศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา.
505 0  ^aบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา --^tกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา --^tกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา --^tกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา --^tกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา --^tคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เกี่ยวกับการศึกษา --^tการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา --^tข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง --^tข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง --^tแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา.
536    ^aอภินันทนาการจากนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
650  4 ^aกฎหมายปกครอง
650  4 ^aกฎหมายการศึกษา
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09461.pdf
917    ^aGift :^c460 ; ^aWYU :^c460
955    ^a2 เล่ม
999    ^anopparat