Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF801 ป525 2560 c.1 
  Barcode: 31100100021377
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF801 ป525 2560 c.2 
  Barcode: 31100100021384
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF801 ป525 2560 c.3 
  Barcode: 31100100021391
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF801 ป525 2560 c.4 
  Barcode: 31100100021407
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF801 ป525 2560 c.5 
  Barcode: 31100100021414
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JF801 ป525 2560

ISBN

9786167213798 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย/ เกศริน เตียวสกุล, บรรณาธิการบริหาร ; กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, บรรณาธิการ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

เอกสารงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

รูปเล่ม

271 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: คำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-- พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย/ กฤษฎา บุญราช
-- ปัญหาการกำหนดสถานะของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป/ Jean-Pierre Theron
-- ปัญหาการกำหนดสถานะของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป/ Henning Glaser
-- เวทีรับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน/ ดำเนินรายการโดย ชุติ งามอุรุเลิศ
-- ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย/ ดำเนินรายการโดย เตือนใจ ดีเทศน์.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ปัญหาและแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย ช่วงตอบคำถามและการอภิปราย
-- ผลงานเด่นของคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
-- การพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อท้าทายบางประการ.

บทคัดย่อ

Abstract: หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานะบุคคล เป็นพื้นฐานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ทั้งในระดับประกอบการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้สัญชาติ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คำศัพท์

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    171005s2560||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213798 (pbk.)
050  4 ^aJF801^bป525 2560
245 00 ^aปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย/^cเกศริน เตียวสกุล, บรรณาธิการบริหาร ; กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, บรรณาธิการ
246 30 ^aเอกสารงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน,^c2560.
300    ^a271 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c25 ซม.
505 0  ^aคำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี --^tพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
505 0  ^aสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย/^rกฤษฎา บุญราช --^tปัญหาการกำหนดสถานะของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป/^rJean-Pierre Theron --^tปัญหาการกำหนดสถานะของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป/^rHenning Glaser --^tเวทีรับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน/^rดำเนินรายการโดย ชุติ งามอุรุเลิศ --^tปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย/^rดำเนินรายการโดย เตือนใจ ดีเทศน์.
505 0  ^aปัญหาและแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย ช่วงตอบคำถามและการอภิปราย --^tผลงานเด่นของคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง --^tการพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อท้าทายบางประการ.
520 3  ^aหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานะบุคคล เป็นพื้นฐานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ทั้งในระดับประกอบการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้สัญชาติ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
650  4 ^aสัญชาติ^zไทย^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aสัญชาติ^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aคนต่างด้าว^xกฎหมายระหว่างประเทศ
653  4 ^aคนไร้สัญชาติ
653  4 ^aคนไร้รัฐ
700 0  ^aกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aเกศริน เตียวสกุล,^eบรรณาธิการบริหาร
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09458/
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/fulltext/F09458.pdf
856 40 ^zสารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/content/F09458.pdf
917    ^aNHRC :^c200
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat