Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JQ1745 ส852 2560 c.1 
  Barcode: 30100100098806
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JQ1745 ส852 2560 c.2 
  Barcode: 30100100098813
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1745 ส852 2560

ISBN

9786168033135 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

รายงานศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ/ สุรพล ศรีวิทยา

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

รูปเล่ม

30, 546 หน้า ; 21 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: บทนำ
-- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
-- วิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย
-- สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของต่างประเทศและประเทศไทย
-- กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
-- กรณีศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาของศาลปกครอง และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
-- สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หัวเรื่อง

ผู้แต่งนิติบุคคล

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง