Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.1 
  Barcode: 30100100098127
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.2 
  Barcode: 30100100098134
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.3 
  Barcode: 30100100107218
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

K639.A9 ก318 2558

ISBN

9786162693236 (pbk.)

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค/ กลุ่มมาเจสติค

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.

รูปเล่ม

365 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"/ สุดารัตน์ เสรีรัตน์
-- กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ/ วันชัย รุจนวงศ์
-- กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเด็กในชั้นสอบสวนหรือการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณาของศาล/ จรัญ ภักดีธนากุล
-- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กในชั้นพนักงานสอบสวน/ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
-- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมทางแพ่งและอาญา/ จรัญ ภักดีธนากุล
-- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน: ความเป็นมาและทิศทางที่จะเป็นไป/ วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, วิมัย ศรีจันทรา
-- การเพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา/ วิมัย ศรีจันทรา
-- กลุ่ม Majestic และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทย/ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
-- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเด็ก)/ สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
-- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../ ประมวล วีรุตมเสน
-- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ -- สิทธิของบิดามารดาและบุตร/ สมชาย เจริญอำนวยสุข -- การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม / สมชาย เจริญอำนวยสุข -- ประเทศไทยกับการรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชน/ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- กฎหมายกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย/ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ -- ความพยายามของที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ความพยายามที่ค่อยเป็นค่อยไป/ พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- โลกของเด็กและเยาวชน: สิทธิการเล่นกีฬาและนันทนาการที่ปลอดภัย/ เชวง ไทยยิ่ง -- มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่กับการคุ้มครองเด็ก/ เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล -- การวิจัยทางการแพทย์ในเด็ก/ อำนาจ บุบผามาศ -- มรดกทางปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง/ นัยนา สุภาพึ่ง.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนายเอกชัย ปิ่นแก้ว (26 ธ.ค. 2559)

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    170710s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162693236 (pbk.)
050  4 ^aK639.A9^bก318 2558
110 1  ^aกลุ่มมาเจสติค
245 10 ^aสิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค/^cกลุ่มมาเจสติค
260    ^aกรุงเทพฯ :^bวิญญูชน,^c2558.
300    ^a365 หน้า ;^c26 ซม.
505 0  ^aเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"/^cสุดารัตน์ เสรีรัตน์ --^tกฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ/^cวันชัย รุจนวงศ์ --^tกฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเด็กในชั้นสอบสวนหรือการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณาของศาล/^cจรัญ ภักดีธนากุล --^tกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กในชั้นพนักงานสอบสวน/^cชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ --^tการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมทางแพ่งและอาญา/^cจรัญ ภักดีธนากุล --^tกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน: ความเป็นมาและทิศทางที่จะเป็นไป/^cวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, วิมัย ศรีจันทรา --^tการเพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา/^cวิมัย ศรีจันทรา --^tกลุ่ม Majestic และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทย/^cสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ --^tร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเด็ก)/^cสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ --^tร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../^cประมวล วีรุตมเสน --^tร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../^cวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ --^tสิทธิของบิดามารดาและบุตร/^cสมชาย เจริญอำนวยสุข --^tการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม /^cสมชาย เจริญอำนวยสุข --^tประเทศไทยกับการรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชน/^cพันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร --^tกฎหมายกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย/^cวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ --^tความพยายามของที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ความพยายามที่ค่อยเป็นค่อยไป/^cพิศวาท สุคนธพันธุ์ --^tโลกของเด็กและเยาวชน: สิทธิการเล่นกีฬาและนันทนาการที่ปลอดภัย/^cเชวง ไทยยิ่ง --^tมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่กับการคุ้มครองเด็ก/^cเอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล --^tการวิจัยทางการแพทย์ในเด็ก/^cอำนาจ บุบผามาศ --^tมรดกทางปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง/^cนัยนา สุภาพึ่ง.
536    ^aอภินันทนาการจากนายเอกชัย ปิ่นแก้ว (26 ธ.ค. 2559)
650  4 ^aสิทธิเด็ก^vรวมเรื่อง
650  4 ^aเด็ก^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aเด็ก^xการคุ้มครอง
650  4 ^aอนุสัญญาสิทธิเด็ก
653    ^aCRC
700 0  ^aสุดารัตน์ เสรีวัฒน์,^eบรรณาธิการ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09243.pdf
917    ^aGift :^c320 ;^aWY :^c320
955    ^a3 เล่ม
999    ^anopparat