Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.1 
  Barcode: 30100100098127
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.2 
  Barcode: 30100100098134
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A9 ก318 2558 c.3 
  Barcode: 30100100107218
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

K639.A9 ก318 2558

ISBN

9786162693236 (pbk.)

ผู้แต่งนิติบุคคล

ชื่อเรื่อง

สิทธิเด็กและการคุ้มครองทางกฎหมายกับกลุ่มมาเจสติค/ กลุ่มมาเจสติค

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.

รูปเล่ม

365 หน้า ; 26 ซม.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "กลุ่มมาเจสติค"/ สุดารัตน์ เสรีรัตน์
-- กฎหมายการสอบปากคำและสืบพยานเด็กด้วยกระบวนการพิเศษ/ วันชัย รุจนวงศ์
-- กฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำหรือคำให้การเด็กในชั้นสอบสวนหรือการสืบพยานเด็กในชั้นพิจารณาของศาล/ จรัญ ภักดีธนากุล
-- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กในชั้นพนักงานสอบสวน/ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
-- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมทางแพ่งและอาญา/ จรัญ ภักดีธนากุล
-- กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน: ความเป็นมาและทิศทางที่จะเป็นไป/ วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, วิมัย ศรีจันทรา
-- การเพิ่มเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา/ วิมัย ศรีจันทรา
-- กลุ่ม Majestic และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศไทย/ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
-- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเด็ก)/ สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
-- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../ ประมวล วีรุตมเสน
-- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..../ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ -- สิทธิของบิดามารดาและบุตร/ สมชาย เจริญอำนวยสุข -- การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม / สมชาย เจริญอำนวยสุข -- ประเทศไทยกับการรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชน/ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- กฎหมายกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย/ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ -- ความพยายามของที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ความพยายามที่ค่อยเป็นค่อยไป/ พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- โลกของเด็กและเยาวชน: สิทธิการเล่นกีฬาและนันทนาการที่ปลอดภัย/ เชวง ไทยยิ่ง -- มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่กับการคุ้มครองเด็ก/ เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล -- การวิจัยทางการแพทย์ในเด็ก/ อำนาจ บุบผามาศ -- มรดกทางปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง/ นัยนา สุภาพึ่ง.

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนายเอกชัย ปิ่นแก้ว (26 ธ.ค. 2559)

คำศัพท์

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา