Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.1 
  Barcode: 3001004
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.2 
  Barcode: 3001005
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.3 
  Barcode: 3001006
มุมวารสาร ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 21 มกราคม 2562
  จอง
วารสาร
วารสาร
JOU 1001 v.1 n.2 c.4 
  Barcode: 3006875
มุมวารสาร บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JOU 1001 v.1 n.2

ISSN

1685-8077

ชื่อเรื่อง

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546)/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Thailand human rights journal. Vol. 1 No. 2 (April - June 2003)

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546.

รูปเล่ม

เล่ม ; 21 ซม.

ความถี่

ราย 3 เดือน

ห้องสมุดมี

ห้องสมุดมี : ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546) --

หมายเหตุทั่วไป

ปี 2546 กำหนดออกรายสามเดือน.

หมายเหตุสารบัญ

Contents: สิทธิเด็กและเยาวชน คือรากฐานที่มั่นคงของสถาบันครอบครัว และโครงสร้างสังคมที่ยั่งยืนของชาติ/ ชลธิรา สัตยาวัฒนา
-- สถานภาพความเป็นบุคคลตามกฎหมาย สู่สิทธิการมีสัญชาติของเด็กที่มีปัญหาในการพิสูจน์ตน/ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
-- ผลิตภัณฑ์อันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในเด็ก/ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
-- ปัญหาการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติที่ทำความผิดทางเพศกับผู้หญิงและเด็กในประเทศไทย/ สุดารัตน์ เสรีวัฒน์
-- เกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
-- กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสำหรับเด็กกระทำผิด / คณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
-- สิทธิการเข้าถึงพลังงานกับการเพิ่มขีดการพัฒนาเด็กและเยาวชน / พรทิพย์พา ปทุมรัตต์ เคอร์
-- ปืนที่ผมแบกกับตัวผมเองสูงเท่ากันเลยคับ : ทหารเด็กในพม่า / คริส เบเกอร์
-- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำและทัณฑสถาน / วิรัชดา สุทธยาคม
-- การประชุมประจำปีว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิกครั้งที่ 11 / อัจฉราฉายากุล
-- การบูรณาการคุณธรรมสิทธิมนุษยชน สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / วไล ณ ป้อมเพชร.

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    170707s2546||||th 000 0 tha d
022    ^a1685-8077
099    ^aJOU 1001 v.1 n.2
245 00 ^aวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน.^nปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546)/^cสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
246 31 ^aThailand human rights journal.^nVol. 1 No. 2 (April - June 2003)
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,^c2546.
300    ^aเล่ม ;^c21 ซม.
310    ^aราย 3 เดือน
362    ^aห้องสมุดมี : ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2546) -- ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546) --
500    ^aปี 2546 กำหนดออกรายสามเดือน.
505 0  ^aสิทธิเด็กและเยาวชน คือรากฐานที่มั่นคงของสถาบันครอบครัว และโครงสร้างสังคมที่ยั่งยืนของชาติ/^cชลธิรา สัตยาวัฒนา --^tสถานภาพความเป็นบุคคลตามกฎหมาย สู่สิทธิการมีสัญชาติของเด็กที่มีปัญหาในการพิสูจน์ตน/^cพันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร --^tผลิตภัณฑ์อันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในเด็ก/^cอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ --^tปัญหาการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติที่ทำความผิดทางเพศกับผู้หญิงและเด็กในประเทศไทย/^cสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ --^tเกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย /^cพันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร --^tกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสำหรับเด็กกระทำผิด /^cคณะอนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว --^tสิทธิการเข้าถึงพลังงานกับการเพิ่มขีดการพัฒนาเด็กและเยาวชน /^cพรทิพย์พา ปทุมรัตต์ เคอร์ --^tปืนที่ผมแบกกับตัวผมเองสูงเท่ากันเลยคับ : ทหารเด็กในพม่า /^cคริส เบเกอร์ --^tรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำและทัณฑสถาน /^cวิรัชดา สุทธยาคม --^tการประชุมประจำปีว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิกครั้งที่ 11 /^cอัจฉราฉายากุล --^tการบูรณาการคุณธรรมสิทธิมนุษยชน สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /^cวไล ณ ป้อมเพชร.
610 24 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^vวารสาร
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^vวารสาร
655    ^aวารสาร
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/journal/Fulltext/v1n2.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/journal/content/v1n2.pdf
917    ^aNHRC:^b250
955    ^a4 เล่ม
999    ^anopparat