Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8073 ว384 2559  
  Barcode: 30100100095508
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

HV8073 ว384 2559

ISBN

9786167763804 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ/ วัชรา ไชยสาร

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559.

รูปเล่ม

142 หน้า ; 21 ซม.

บทคัดย่อ

Summary: การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษต ่อไป โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกระบวนการสืบสวน กระบวนการสอบสวน และผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรงผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องกระบวนการสร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2558.

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

คำศัพท์เนื้อหา

เชื่อมโยง

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    160422s2559||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167763804 (pbk.)
050  4 ^aHV8073^bว384 2559
100 0  ^aวัชรา ไชยสาร
245 00 ^aการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ/^cวัชรา ไชยสาร
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกรมสอบสวนคดีพิเศษ,^c2559.
300    ^a142 หน้า ;^c21 ซม.
520    ^aการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษต ่อไป โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกระบวนการสืบสวน กระบวนการสอบสวน และผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรงผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องกระบวนการสร้างคุณค่ากระบวนการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2558.
610 24 ^aกรมสอบสวนคดีพิเศษ^xวิจัย
655  4 ^aรายงานการวิจัย
710 1  ^aกระทรวงยุติธรรม.^bกรมสอบสวนคดีพิเศษ.^bสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
710 1  ^aกระทรวงยุติธรรม.^bกรมสอบสวนคดีพิเศษ
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttps://www.dsi.go.th/Files/20160301/F20160301100247-การสำรวจความเชื่อมั่น%20(รวมเล่ม).pdf
917    ^aGift :^c200
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat