Logo
 
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
  • Cover Library NHRC
ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.5 c.1 
  Barcode: 31100100018100
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.5 c.2 
  Barcode: 31100100018117
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.5 c.3 
  Barcode: 31100100018124
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.5 c.4 
  Barcode: 31100100018131
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.5 c.5 
  Barcode: 31100100018148
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม


เลขเรียก

JC580.T5 ส724 2558 v.5

ISBN

9786167213453 (pbk. : v.5)

ชื่อเรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Added title page title: สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Rights in the justice system and the rights of individuals in honor and reputation : a case of bringing the accused in a criminal case to the scene includes a confession and a press released

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

รูปเล่ม

107 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

ชื่อชุด

หนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ; เล่ม 5

หมายเหตุสารบัญ

Contents: เล่ม 1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-- เล่ม 2 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
-- เล่ม 3 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
-- เล่ม 4 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ
-- เล่ม 5 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
-- เล่ม 6 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
-- เล่ม 7 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
-- เล่ม 8 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน
-- เล่ม 9 สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-- เล่ม 10 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.

บทคัดย่อ

Summary: หนังสือชุด "สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม" เป็นหนังสือที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้คัดเลือกรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 10 เรื่อง.

หัวเรื่อง

หัวเรื่อง

เชื่อมโยง

เชื่อมโยง

สารบัญ

แบ่งปันเนื้อหา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    151202s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213453 (pbk. : v.5)
050  4 ^aJC580.T5^bส724 2558 v.5
245 00 ^aสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/^cคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
246 35 ^aสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
246 31 ^aRights in the justice system and the rights of individuals in honor and reputation : a case of bringing the accused in a criminal case to the scene includes a confession and a press released
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,^c2558.
300    ^a107 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
490 0  ^aหนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ;^vเล่ม 5
505 0  ^aเล่ม 1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 --^tเล่ม 2 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ --^tเล่ม 3 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ --^tเล่ม 4 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ --^tเล่ม 5 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน --^tเล่ม 6 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ --^tเล่ม 7 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว --^tเล่ม 8 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน --^tเล่ม 9 สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 --^tเล่ม 10 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.
520    ^aหนังสือชุด "สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม" เป็นหนังสือที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้คัดเลือกรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 10 เรื่อง.
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิส่วนบุคคล
650  4 ^aกระบวนการยุติธรรม
650  4 ^aผู้ต้องหา
653    ^aสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
653    ^aสิทธิในเกียรติยศและชื่อเสียง
653    ^aการแถลงข่าว
653    ^aข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
700 0  ^aกชามาศ ฐาปนโสภณ,^eผู้จัดทำ
700 0  ^aไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ม,^eประธานอนุกรรมการ
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.^bคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08801/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08801.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08801.pdf
917    ^aNHRC :^c200
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat